15 BÜYÜKBAŞ, 30 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KAPASİTELİ MEZBAHA KİRALAMA İŞİNE AİT İHALE İLANI

 1. Görele Belediye Başkanlığına ait Haydarlı Köyü mücavir alanı dahilinde karabalçık mevkiinde bulunan; günlük 15 büyükbaş, 30 küçükbaş hayvan kapasiteli mezbaha tesisinin işletmesi, belediye encümeninin 24.06.2020 tarih ve 43 sayılı kararına istinaden üç (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. İhaleye katılmak isteyen istekliler, ihale şartnamesi ve eklerini Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün Kumyalı Mahallesi. Salih.Sinirlioğlu Caddesi. Cumhuriyet Meydanı. No: 12. Görele/GİRESUN adresinden 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında satın alacaktır.
 3. İdareye İlişkin Bilgiler
 4. a) İdarenin adı: Görele Belediye Başkanlığı.
 5. b) Adresi: Kumyalı Mh. S.Sinirlioğlu Cd. Cumhuriyet Meydanı. No: 12. Görele/GİRESUN
 6. c) Telefon numarası: 0 (454) 513 11 89 – 513 67 19
 7. d) Faks Numarası: 0 (454) 513 15 35
 8. e) E-Posta adresi: yaziisleri@gorele.bel.tr
 9. f) Sorumlu Personel/Ünvanı: Akın İMAT – Yazı İşleri Müdür V.
 10. İhaleye İlişkin Bilgiler
 11. a) İhale Tarih ve Saati: İhale 08.07.2020 Çarşamba günü saat 14:00’de belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.
 12. b) İhale Usulü: İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.
 13. c) Tahmin Edilen Bedeli: İhalenin tahmin edilen bedeli ilk yıl için (aylık 5.000,00 TL kira bedeli üzerinden) yıllık 60.000,00 TL’dir. Takip eden yılların kira bedeli, ilgili yılın başında açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Kira bedelleri, her yılın başında yıllık tutar peşin olarak ödenecektir.

Kira bedeli, KDV ve sair her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme genel giderleri hariç belirlenmiştir. Sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü vergi resim ve harçlar ihaleyi alana aittir.

 1. d) Teminata İlişkin Şartlar: İstekliler kira süresinin ilk yılı için tahmin edilen bedelin % 3’ünden (yüzde üç) az olmayacak şekilde geçici teminatlarını 08.07.2020 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar Görele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakden yatıracaktır. İhale kesinleştiğinde ihale uhdesinde kalan alıcı geçici teminatı ihale bedelinin % 6’sı (yüzde altı) oranında kesin teminata çevirecektir.

Teminat olarak kabul edilebilecek değerler;

 • Tedavüldeki Türk Parası
 • Bankalar veya Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları
 • Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz.

Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 2886 sayılı Kanun kapsamında teminat olarak kabul edilecek geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 1. İsteklilerde Aranan Şartlar, İstenilecek Belgeler

İhaleye katılabilmek için; İsteklilerin 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. Maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmaları; Anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmaları; Ayrıca aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gereklidir.

Gerçek kişiler;

 1. a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numarası)
 2. b) İkametgâh belgesi
 3. c) Şartname alındı belgesi
 4. d) Tüm sayfaları “OKUDUM” yazılarak imzalanmış şartname,
 5. e) Vekil olarak katılması halinde vekaletname. (Aslı)
 6. f) Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge.

Tüzel Kişiler;

 1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 2. b) Tebligat için adres beyanı.
 3. c) Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi.
 4. d) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 5. e) Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)
 6. f) İhale şartname bedeline ait makbuz
 7. g) İhale şartnamesi.

İhale dokümanını satın alan istekli şartnameyi aynen kabul etmiş sayılır.

 1. İhaleye Katılamayacak Olanlar

Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

A.) İhaleyi yapan idarenin;

 1. a) İta amirleri,
 2. b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
 3. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
 4. d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

B.) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

 1. İstekliler, ihaleye katılabilmek için bu şartnamenin 7.nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile geçici teminatlarını da kapsayan teklif zarflarını en geç 08.07.2020 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. İlan olunur.
Language