Yönetmelikler

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN

KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görele Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan müdürlüklerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin ( b ) bendi,   18. Maddesinin (m) bendi, 38. maddesinin (k) bendi ve 48. maddesinde yazılı olan hükümler ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Kuruluş

Madde 3- Görele Belediye Başkanlığı’ nın birimleri; 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ gereğince, Görele Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarih ve 43 numaralı kararıyla kurulmuştur.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Belediye : Görele Belediye Başkanlığını,
 2. Meclis : Görele Belediye Meclisini,
 3. Başkan : Görele Belediye Başkanını,
 4. Müdürlük : İlgili Birim Müdürlüğünü
 5. Personel : Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm personeli,

ifade eder.

 

Teşkilat

Madde 5- Belediye Başkanı norm kadro durumuna göre müdürlüklerin teşkilatını kurar. Belediye Başkanı her zaman bu teşkilatın yapısını ve personellerini değiştirebilir.

 

Bağlılık

Madde 6- Müdürlükler; Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

 

Temel İlkeler

Madde 7- Görele Belediye Başkanlığı Birim Müdürlükleri tüm çalışmalarında;

 1. Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, hesap verebilirlik,
 2. Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
 3. Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
 4. Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
 5. Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
 6. Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

temel ilkelerini esas alır.

 

Genel Hükümler

 

Başkanlık tarafından verilecek görevler

Madde 8- Birim Müdürleri, Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında Başkanlık Makamı’ nın vereceği diğer görevleri de yerine getirir.

 

Müdürlük Yetkisi ve Sorumluluğu

Madde 9- İlgili Birim Müdürü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen diğer tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya sorumlu ve yetkilidir. Ayrıca;

 1. Müdürlüğü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
 2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
 3. Müdürlüğün Harcama Yetkilisi, İhale Yetkilisi, Tahakkuk Amiri ve Müdürlük personelinin Disiplin amiridir.
 4. Müdürlük ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
 5. Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar
 6. Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar
 7. Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine ve teçhizatın planlamasını yapar
 8. Müdürlüğün yıllık faaliyet planını hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar
 9. Müdürlüğün Faaliyet Raporu ile Çalışma Programı ve Bütçe önerilerini hazırlar.
 10. Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar
 11. Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut organizasyon şeması, iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize eder,
 12. Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlarına mesleki yardımda bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin eder
 13. Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin eder
 14. Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlar.
 15. Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik eder
 16. Emrinde çalışan elemanlara örnek olur, bunu sağlayacak şekilde, neticelerini önceden düşünerek daha sonra geri almak zorunda kalmayacağı, kolaylıkla anlaşılabilir, kısa ve kesin emirler verir, ancak kötü neticeler doğuracağı anlaşılan emirlerini geri almaktan imtina etmez
 17. Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur
 18. Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir
 19. Bu yönetmelikte Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer’i mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlar
 20. Müdürlüğün verimli çalışması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip eder ve uygular
 21. Harcama yetkilisi olup, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını sağlar
 22. Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, mer’i ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlar
 23. Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapar, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunar, verilen kararların uygulanmasını sağlar.
 24. Personelin devam/devamsızlığının izlenmesinden sorumludur.

 

Diğer Personelin Görev ve Sorumlulukları

 1. Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum davranış sergiler,
 2. Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,
 3. Müdürlüğün kendisine tevdi edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,
 4. Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,
  Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,
 5. İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,
 6. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayet eder,
 7. Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,
 8. Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,
 9. Eş düzeydeki pozisyonlarla amirinin bilgisi dâhiline koordinasyonu kurar,
 10. Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,
 11. Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak ifa eder,
 12. Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza eder,
 13. Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,
 14. Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,
 15. Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir,

 

Birim çalışmalarında işbirliği ve uyum

Madde 10- Birimin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Birim Müdürünün başkanlığında alt birim yöneticilerinin katılımı ile her ay düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, birimin faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

 

 

 

Görev dağılımı

Madde 11- Görev dağılımını gösteren çizelgede, idarenin teşkilat yapısına uygun olarak oluşturulan alt birimlere, görevli personele, personelin görev, yetki ve sorumluluklarına, personelin oda, unvan ve telefon, e-posta adreslerine yer verilir.

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla yazışmalar

Madde 12- Belediye birimleri aşağıda belirtilen esaslara göre yazışmaları yapar.

 1. Belediye Birim Müdürlükleri birbirleri ile doğrudan yazışabilir.
 2. Belediye içindeki diğer müdürlüklerle yapılan yazışmalar “arz ederim” ifadesi ile bitirilir.
 3. Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür.
 4. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, İl ve ilçe Belediyeleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

Evrak Kayıt, Arşiv ve Dosyalama

Madde 13-

 1. Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
 2. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
 3. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.
 4. Kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.
 5. İlgili Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

 

Denetim hükümleri

Madde 14-

 1. Belediye Başkanı belediyenin tüm birimlerini her zaman mali ve idari konularda herhangi bir kısıtlama olmadan denetleme yetkisi bulunmaktadır.
 2. Birim Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. Müdürlükte çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri dosyalarında tutulur.

 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Müdürlüğün Görevleri

Madde 15- Görele Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında aşağıda sıralana görevleri ifa eder;

 

 1. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının 2015/8 Sayılı Genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasından sorumludur.
 2. İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ (MBS) aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 3. MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb) her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.
 4. MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikayet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve başkanlığa sunmak.
 5. Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla “istişare toplantıları” düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak.
 6. Belediyemiz müdürlükleri tarafından yapılan tüm hizmetlerin mahalle bazlı raporlanmasını sağlamak. İlgili müdürlüklerde mahalle bazlı raporlama ve arşiv oluşturulmasını sağlamak.
 7. Belediyemizde üretilen tüm hizmetlerle ilgili mahalle bazlı raporlar hazırlayarak Başkanlık makamına sunmak.

 

Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Müdürlüğün Görevleri

Madde 16- Görele Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında aşağıda sıralana görevleri ifa eder;

 

 1. Belediye sınırlan içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılmasını ve mevcut yolları onarılmasını sağlamak,
 2. Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak
 3. Vatandaşların istek ve şikâyetleri ile ilgili dilekçelerini değerlendirerek sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmek, teknik bilgi isteyen diğer kuruluşlara yardımcı olmak.
 4. Belediye sınırlan içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını yürütmek,
 5. Yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kesicilerin yapılmasını sağlamak, kaldırımlara araçların park edilmesini önlemek için engelleyici malzeme alımını ve montajını sağlamak
 6. Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak,
 7. İhtiyaç olması durumunda yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak
 8. İmar planına aykırılık teşkil edecek şekilde istinat duvarı, bahçe duvarı vb. yapıların yapılması halinde bunların kaldırılması için konuyla ilgisi olan birimleri uyararak gerekli araç gereç desteğini sağlamak.
 9. Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve/veya ihale yoluyla hizmet alımı yaparak asfalt kaplama ve yama, bordür, tretuvar yapım ve onarımını yapmak
 10. Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için köprü, alt-üst geçit yapmak,
 11. Ana arter üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekelerinin en iyi trafik akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasının temini için gerekli çalışmaları ve ilgili kuruluşlara iletmek
 12. Bozulan yıkılan orta refüjlerin tamiri, kavsak düzenlemeleri yapmak yaptırmak
 13. Cadde ve sokaklardaki tretuvarların bordürlerinin boyanmasını sağlamak
 14. İş programıyla ilgili hafriyat işlerinin verimli yürütülmesini sağlamak
 15. Diğer Müdürlük ve birimlere gerekli araç, gereç desteği sağlamak
 16. Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde, birimine bağlı işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesini temin ederek ilgili birimlerle uyumlu çalışmayı sağlamak
 17. Araç filosunun her an hizmete hazır olması için gerekli çalışmayı ilgili müdürlük ile koordineli olarak yapmak, arıza ve eksikliklerin zamanında giderilmesini sağlamak
 18. İlçe sınırlarında kar ve buzlanma ile mücadele etmek
 19. Araçların bakım, onarım, tamir ve yakıt ikmalinin yapmak, yaptırmak
 20. Hazırlanan veya hazırlattırılan proje ve etütlerden, Müdürlükçe karar verilen projelerin gerekli onayların alınmasından sonra 4734 sayılı yasa kapsamında her türlü yapım, hizmet ve mal alım ihalelerinin yapılması ve bunlarla ilgili evrakların düzenlenmesi
 21. Bütçe imkanları nispetinde ve Başkanlıkça uygun görülmesi halinde 5393 sayılı yasanın verdiği yetki çerçevesinde okul binalarının yapım, bakım ve onarımını yapmak.( okulların bahçelerinin düzenlenmesini, asfalt ve bordür yapılmasını, spor sahalarının yapılmasını, WC’lerin tamiratlarını, bahçe duvarı ve korkulukların tamiratlarını, iç-dış boyalarının yapılmasını, çatı onarımının yapılmasını, elektrik ve aydınlatma tamiratlarının yapılmasını sağlamak)
 22. Belediye ait mevcut binalarda gerçekleştirilecek, bakım onarım ve tadilat amaçlı çeşitli inşaat faaliyetlerinin takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak
 23. Çalışma programlarının icra edilmesinde istihdam edilen insan kaynağının sevk ve idare edilmesini sağlamak
 24. Alt geçitlerin halkın kullanılmasını sağlamak amacı ile bakım, onarım, boya ve badanası ile aydınlatmanın yapılmasını sağlamak
 25. Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak ve korunması amacı ile gerekli çalışmaları yapmak
 26. Kamuya ait yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak
 27. Belediye sınırları içerisindeki cadde ve sokakların kenarlarına dökülen ve çevre kirliliğine neden olan küçük çaplı molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlamak
 28. Belediyemiz sınırları içinde bulunan maili inhidam durumundaki tehlikeli yapıların gerekli yasal işlemlerinin yerine getirilmesinden sonra yıkılarak kaldırılması,
 29. Projesi hazırlanarak ihalesi yapılan yapım işlerinin imalat sürecinde yüklenicilerin hakedişlerinin hazırlanılarak ilgili müdürlüklere iletilmesini sağlamak
 30. Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak
 31. Program bütçeye bağlı olarak ihaleye çıkacak işlerin ihale dosyalarının hazırlanması
 32. İhalesi yapılan işlerin süresi içinde ve şartnamelerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
 33. İhalesi yapılmış ve yapımı tamamlanan işlerin geçici kabul, kesin kabul ve kesin hesap işlerini tamamlanmasını sağlamak, altyapı katılım paylarının alınabilmesi için gerekli hesaplamalarının yapılarak, tahsilatı için Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
 34. İlgili mevzuat gereği Belediyeden izin alınmadan ilçe hudutları dâhilinde izinsiz yapılan çalışmalar sonucunda oluşan altyapı ve üst yapı hasar bedellerini tespit ederek tahsilatı için Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek
 35. İlgili mevzuat hükümlerine göre ihale suretiyle yaptırılan ihaleli işlerin kontrollük hizmetlerini yerine getirmek
 36. Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak
 37. İmar Planlarını tatbik etmek üzere 5 yıllık İmar Programını hazırlamak, bu programlar Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra program çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmak, program içine bulunan Kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanları ilgili Kamu Kuruluşuna bildirmek. (Belediyenin mülkü olan veya Belediyenin hükmü tasarrufu altında bulunan yerlerde 5 yıllık yatırım programı hazırlamak ve programa giren çevre düzenlemeleri, bina tesislerini, yaya yollarını projelendirmek.)
 38. İlçenin sosyo-ekonomik ihtiyacı doğrultusunda müdürlüğün programlarına göre projeler üretmek ve fizibilite raporları hazırlamak
 39. Belediye mücavir alanlarında ilgili muhtarlıkların, resmi kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda meclis kararına istinaden Belediye Başkanının onayı alınarak gerekli olan hizmet ve desteği sağlamak.
 40. Metruk evleri yıkmak ve düzenlemek.
 41. Şehrin su ihtiyacını karşılanması için her türlü önlemin alınması,
 42. Şehrin su ve kanalizasyon hatlarının tamamına hakim olarak ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarının yapılması,
 43. Şehirde yağmurlama hattı olarak ihtiyaç duyulan yerlerin planlamasının Fen işleri Müdürlüğü ile birlikte yapılması,
 44. Şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünün yapılması,
 45. Şehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesinin sürekli kontrol altında tutulması,
 46. Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale edilmesi ve su israfının önlenmesi,
 47. Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımının yapılması
 48. Su kuyularının, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarının yapılması,
 49. Yeni su hatlarının döşenmesi, kaçak su bağlantılarının engellenmesi,
 50. Şehirdeki kanalizasyon arızalarına müdahale edilmesi,
 51. Kanalizasyon bacalarının sürekli temizlenmesi ve kontrol edilmesi,
 52. Belirlenen güzergahlara yeni kanalizasyon hatlarının döşenmesi,
 53. Yağmursuyu ızgaralarının rutin aralıklarda temizlenmesi ile yağmur suyu hatlarının bakımının ve temizliğinin yapılması,
 54. Kaçak kanalizasyon bağlantılarının takip edilmesi ve engellenmesi,
 55. Suyun dezenfekte edilmesi, yıl boyunca gerekli analizlerin ve testlerin yapılması, ilçe Sağlık Grup Başkanlığı ekipleri ile şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesinin kontrol altında tutulması,
 56. Abonelerin kullandığı suyun tahakkukunun yapılması, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak borçlu abonelerin sularının kesme ve açma işlerinin yapılması, su ve atık su ile ilgili tarifelerin hazırlanması,
 57. Şehrimizin üst kotlarına su veren tüm kuyu, terfi merkezlerindeki motopomplar ve enerji nakil hatlarının her türlü bakım onarım ve muhafazasının yapılması veya yaptırılması
 58. ,Şebeke, hatlar ve depolarla ilgili projelerine ait uygulama projelerin hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarının sağlanması,
 59. Konut ve işyerlerinin kanalizasyon şebekesine dahil edilmesi için izin verilmesi,
 60. Derin Deniz Deşarj Sisteminin bakım ve onarımının yapılması,
 61. Vidanjör hizmetinin verilmesi,

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Müdürlüğün Görevleri

Madde 17- Görele Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında aşağıda sıralanan görevleri ifa eder;

 1. Başta İmar Kanunu ve Yapı Denetim Kanunu ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği ile 7269 sayılı Afet Yasası ve mevzuat hükümlerine göre 5393 sayılı Belediye, Şehir Planlama ve İmar Uygulamaları ile ilgili 7269/1051 sayılı umumi hayata müessir Afetler dolayısıyla alınacak tedbirler ve yapılacak işler Kanunu, 3621 sayılı kıyı kanunu, 4856 sayılı çevre kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu, 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu, 5162 sayılı Toplu Konut Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5711 sayılı yasa ile değiştirilen 634 sayılı kat mülkiyetinde değişiklik yapılmasına dair kanun ve mevzuat hükümleri ile imar planlama karar ve plan notları yetki görev ve sorumluluklardır.
 2. Görele Belediyesi sınırları içerisinde imar ve planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesini takibini sağlamak, imar planlarının yapılması, hazırlanması, imar planı revizyonu ve tadilatlarının yapılması, yaptırılması, imar uygulama ile ilgili  imar durumu, istikamet rölevesi, kot-kesit tanzimi, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve mekanik  projelerinin  onaylanma işlemlerini yapmak.
 3. Onaylanan projelerin uygulamasının kontrolünü etmekten, imar plan uygulamalarının tasdik ve tasdik  edilen projelere göre inşaat ruhsatlarının düzenlenmesinde, ilgili mevzuata uygun olarak imar uygulamalarını ruhsatlı yapı uygulaması, iskan işlemleri (vizeler, yıkım vb.) yapı denetim ve kontrol hizmetlerini, yıkım işlemlerini takip ederek denetlemekten bu konularla ilgili tüm yazı ve belgeleri onaylamak.
 4. Ruhsata aykırı yapılan yapılar ve ruhsatsız yapılar hakkında yapılacak yasal işlemleri takip etmekten, yıkım ihale işlemlerinin takibinden tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve diğer müdürlükler ile yapılan yazışmaların onaylanmasını sağlamak, sağlatmak.
 5. Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında ilgili meri mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra etmesini sağlamak, sağlatmak.
 6. Kaçak, ruhsatına aykırı inşaat yapan mal sahibi, müteahhit ve yapı denetim kuruluşları ile ilgili Savcılığa suç duyurusunda bulunma, yapı denetimleri ile ilgili keyfiyeti ilgili Bakanlığa bildirme işlemlerinin yapılmasını kontrol ve takip edilerek sonuçlandırmak.
 7. Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resmi ücret ve harçların tahakkukunu sağlamak, sağlatmak.
 8. Meri mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak, sağlatmak.
 9. Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri politikaları bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar, yaptırır.
 10. Müdürlüğün yıllık faaliyet planını, yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar, hazırlatır. Başkanlıkça belirlenmiş zamanda üst amirine sunar.
 11. Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişimini sağlamak üzere eğitim planlaması yapar, yaptırır.
 12. Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere Başkanlığın mevcut organizasyon şeması iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize eder.
 13. Organizasyon yapısında veya tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını üst amiri vasıtası ile İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirir.
 14. Müdürlüğüne ihtiyaç halinde alınacak, veya ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini, Başkanlığın personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol eder.
 15. Müdürlüğün faaliyeti için üst amirince talep edilen faydalı gördüğü bütün raporları sunar, hazırlanan raporları üst amirine vermeden önce gerekli incelemeyi, tetkikleri yapar ve tasdik eder. Raporların kısa ve öz olmasını sağlar.
 16. Müdürlüğüne bağlı olan birim içi şeflik personelinin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Belediye Başkanlığının belirlemiş olduğu hedeflere uygun olarak birlikte çalışmalarını temin eder.
 17. Müdür gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir.
 18. Müdürlüğün mevcut faaliyet planına göre faaliyetlerini kısa zaman periyotlarında kontrol eder ve ettirir.
 19. Müdürlük harcamalarının mevcut bütçeye uygunluğunu devamlı olarak kontrol altında bulundurur.
 20. Müdürlükçe yapılmakta olan işlerin zaman, miktar ve kalite açısından sürekli tetkik ve kontrol eder, ettirir.
 21. Birim içi şefliklerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlar.
 22. Müdürlüğündeki Şefliklerin diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlar.
 23. Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha verimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik eder.
 24. Görevle ilgili emirlerini kademe atlamadan işle ilgili kendisine doğrudan bağlı çalışanlara verir.
 25. Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine zamanında getirip, getirmediğini bir ayı geçmeyen periyotlarla kontrol eder.
 26. Başkanlığa ilişkin bilgi ve belgelerin dışarı sızmaması hususunda azami dikkati gösterir.
 27. Müdürlüğü görev alanıyla ilgili ihale kanunu iş ve işlemlerin, meri ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlar.
 28. Taşınmaz mallara ait sicil tutmak ve bu taşınmaz mallar için imar planına göre uygulama ve düzenleme yapmak.
 29. Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesi kontrol ve takibi, bakım ve düzenlenmesi konuları da kendi yetki ve çalışmaları dâhilinde sürdürmek
 30. Belediye adına tescili ya da kamuya terk edilmiş parsellerin işgal edilmelerini önlemek için gerekli hukuki muameleleri yaparak işgale son vermek yada bu durumda olan parsellerin kira yada ecrimisil’e bağlamak için gerekli yasal işlemleri yapmak.
 31. Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işlerin hatasız olması ve en kısa süre içerisinde bitirmeye çalışmak.
 32. Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.
 33. 2942 ve 4650 sayılı Kamulaştırma yasasının ilgili maddeleri doğrultusunda yol, yeşil alan, park, çocuk bahçesi vb. gibi meri planda amme hizmetlerine ayrılmış olan gayrimenkulleri Başkan veya Başkan yardımcısının görüşleri doğrultusunda kamulaştırmak.
 34. İhaleler: Müdürlük Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiraya verilmesi, belediye için gerekli yerlerin kiralanması işlemlerini yürütür. Belediye mülkünün kiraya verilebilmesi için Başkanlığının onayı ve 2886 sayılı yasa doğrultusunda şartname hazırlanarak belediye encümenine sunulur. Kanunun ilgili maddeleri gereği kiranın muhammen bedeli Başkanlık Takdir Komisyonunca yapılır. Muhammen bedeli tayin edilmiş ve şartnamesi hazırlanmış dosya ilanen ihaleye çıkarılır ve belediye encümenince ihalesi yapılır. Hazırlanan dosyanın bütün işlemleri tamamlanınca bir nüshası müdürlükte kalmak üzere dosyanın aslı Başkanlıkla ihaleyi alan arasında sözleşme yapılması için Başkanlığa gönderilir. Sözleşme tanziminden sonra müdürlüğe iade edilir. Özellik arz eden toplu kiralarda Başkanlık görüşü alınır
 35. Kamulaştırma: 2942 sayılı Kamulaştırma kanunu ve bu kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4650 sayılı kanun çerçevesinde kamulaştırmaların yapılabilmesi için öncelikle yatırım Müdürlüklerinin ilgili yıl içinde yatırım programlarında olan ve meri planlarda yol, park, çocuk bahçesi ve yeşil alan gibi amme hizmetine ayrılmış gayrimenkullerin listesi istenir. Öngörülen talepler Başkanlığın görüşüne sunularak yıl içerisindeki kamulaştırma planı hazırlanır. Kamulaştırmalar kanunun ilgili maddelerince yürütülerek sonuçlandırılır. Tarafların ihtilafa düşmesi halinde konu yargıya intikal ettirilir.
 36. Kira takibi ve kira artışı işleri: İhalesi yapılan ve daha önce yapılmış olup kiraya verilen Belediye mülkünün kira takip ve kira artışı Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Her ayın 1’i ile 10 ‘u arası kira tahsilatı Müdürlüğümüzce yapılır. Tahakkuklar doğrultusunda her ay kiraların tahsil edilmesi sağlanır. Kirasını üç ay üst üste ödemeyenler için icra takibi işlemleri için gerekli işlemler başlatılır.
 37. Kira artışları, kira kontratına göre kiralama süresi biten kiracılara sözleşmedeki kira artış oranlarına göre yapılarak tebliğ edilir ve mukavele yenilenir. Kiralanan yerler çalışma ruhsatı açısından denetlenir ve uygun olmayanların mevzuata uygun hale getirilmesi için yasal işlemler başlatılır. Kiralanan yerlerde kira kontratında ve şartnamede belirtilen hususlar tespit edildiğinde veya tahliyesine sebep olacak hallerde, konu başkanlığa arz edilerek kiracının yasal yolla tahliyesi gerekli çalışmalar başlatılır.
 38. Fuzuli işgal ve ecrimisil işleri: Belediye sınırları dahilindeki Belediyeye ait gayrimenkuller ile kamu malı durumundaki yerlerin işgal edilmeleri halinde müdürlük tarafından tespiti yapılır. İşgalin kaldırılması için 775 ve 5393 sayılı kanun gereği yasal işlemler ifa edilir. Kroki ile tespit edilmiş işgal alanlarının belirli bir süre kullanımına Belediye Başkanı veya belediye encümeni yetkilidir. İşgallerle ilgili alınacak ecrimisil bedeli Başkanlığın yetkili kıldığı komisyon tarafından belirlenir ve encümence karara bağlanır.
 39. Ecrimisillerle ilgili işlemler 2886 sayılı yasanın 75.maddesi ile 775 ve 5393 sayılı kanunlar çerçevesinde yürütülür.
 40. Belediye gayrimenkullerinin emlak beyanlarını verir.
 41. Belediye adına yapılan inşaatların imar, ruhsat ve iskan işlerinin talebini yapar. Biten binaların kat irtifakı, kat mülkiyeti, ipotek tahsisi v.b. işlemlerini yürütür.
 42. Başkanlık onayı ve gerekli kararlar ile belediye mülklerinin satılması, takası, tahsis edilmesi işlemlerini yürütür.

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Müdürlüğün Görevleri

Madde 18- Görele Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında aşağıda sıralanan görevleri ifa eder;

 

İdari Görevleri

 1. Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlamak, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlayıp, Başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine vermek.
 2. Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak.

 

Basın Yayın ile İlgili Görevleri

 1. Basın kuruluşları ile Belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçların tespit etmek, planlamak ve bu konularda gerekli koordinasyon işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 2. Kitle iletişim araçlarında yer alan, Belediyemiz hizmet faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini, tespitini yapmak, ilgili haber kupürlerinin ve dijital materyallerin derlenerek, Belediye Başkanı’na sunmak ve arşivlemek,
 3. Belediye Başkanı’nın ve Başkanlığın kamuoyuna bildirilmesini gerekli gördüğü açıklama, duyuru ve tekziplerin basın – yayın organlarına duyurulmasını sağlamak,
 4. Başkanlık emirleri doğrultusunda gerektiği zamanlarda basın toplantıları düzenlemek ve toplantı ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak, konuyla ilgili fotoğraf ve görüntüleri medya organlarına dağıtmak.
 5. Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek.
 6. Gerek duyulduğunda Belediye Faaliyetleri ile ilgili broşür, bülten, dergi, Gazete, vb. çalışmaları yapmak / yaptırmak.
 7. Basın bültenlerinin hazırlanması, Belediye faaliyetleri hakkında basın yayın kuruluşlarına (Gazete, Radyo, TV, Dergi v.b ) basın bildirilerinin gönderilmesi, haberlerin e – posta ve cep mesajı yoluyla ilgililerine ulaştırılmasını sağlamak,
 8. Çeşitli konularda (faaliyet, açılış, ziyaret v.b) dijital ve opak fotoğraf çekimlerinin yapılarak arşivlenmesini sağlamak,
 9. Belediye tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçmek,
 10. Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere, hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını bu kurumlara vermek ve sonuçlandırmak,
 11. Belediye Başkanının günlük programını takip ederek, Özel Kalem Birimi ile işbirliği içerisinde çalışmak, gerekli toplantı açılış ve programları için Yerel basına bilgi vermek.
 12. Web sitesi için gerekli olan görüntülü ve görüntüsüz haberleri hazırlayıp, sitenin sürekli güncelliğini sağlamak / sağlatmak.
 13. Özel günler ile ilgili davetiye hazırlanması / hazırlattırılması ve ilgili yerlere dağıtılmasını özel kalem yetkilisi ile koordineli olarak ulaştırmak.
 14. Belediye hoparlör sisteminden yapılması gereken duyuru ve ilanları yapmak.

 

Halkla İlişkiler ile İlgili Görevleri

 1. Halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmek
 2. Çalışmaların halka duyurulması, halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanmasından, halkın da yönetim hakkındaki, düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütmek.
 3. Tanıtım ve halkla ilişkiler konularında, kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde iletişim bakımından dikkate alınacak hususlarda, Belediye’nin imajını istenilen şekilde güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetme yönündeki görüşlerini belirtmek.
 4. Belediye çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerinin değerlendirilmesini yapmak, gerektiğinde anketler düzenleyip kamuoyu bilgisine başvurmak,
 5. İlçemizde yaşayan halkın ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek üzere anket ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
 6. Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak ve Başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki toplantılarını organize etmek,
 7. Vatandaşlar tarafından Belediye Başkanlığına gönderilen her türlü ihbar, şikâyet ve dilekleri değerlendirmek ve cevaplandırmak için gerekli işlemlerin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 8. Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları yapmak / yaptırmak,
 9. Çeşitli sivil toplum örgütleri, muhtarlar vb. ile Belediye yönetiminin katılımıyla belirli dönemlerde toplantılar yaparak bir araya gelmeleri için organizasyonlar düzenlemek,
 10. Belediye’nin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikâyetlerini almak ve Belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmek,
 11. Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek ve bu alandaki faaliyetlerin etkinliğini artıracak önlemleri belirlemek üzere araştırmalar yapmak,
 12. Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek,
 13. Vatandaşlardan gelen (Telefon, e-mail, faks, şahsen ya da basın yolu ile başvuruları) ilgili birimlere yönlendirmek, başvuru sahiplerini bilgilendirmek,
 14. Kamuoyundan yansıyan şikâyet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.
 15. İhtiyaç sahibi ve fakir kişi ve ailelerin yardım taleplerini gerektiğinde evinde inceleme yaparak, istenilen evrakları tamamlayıp Müdürlük görüşü ile birlikte Belediye Encümenine sunmak,
 16. Kayıp ve buluntu eşya ve paraları tutanakla teslim alıp (zabıta görevlisinin bilgisi dâhilinde), 500,00 TL ve üzeri değerdeki eşya ve paraları belediye hoparlöründen ilan ederek, sahibi çıkanları sahibine tutanakla teslim etmek, bir yıl süre içinde sahibi çıkmayan paraları (yabancı para ise devlet bankasında, değerli sarrafiye malzemesi ile sarraflarda bozdurulup makbuz karşılığı TL’ye çevirerek) Müdürlüğün teklifi Yetkili Başkan Yardımcısının onayı ile Belediye bütçesine irat kaydettirmek, Noter kâğıtları, vekâletnameler, nüfus cüzdanları, aile cüzdanları, sürücü belgeleri, araç ruhsatları, pasaportlar, yabancılar için ikamet tezkereleri, tapular ve benzeri belgeleri bir yıl muhafaza etmek. Bir yıl süre zarfında sahibi çıkmayanları yine, Müdürlüğün teklifi Yetkili Başkan Yardımcısının onayı ile imhasını sağlamak,
 17. Yürürlükteki Yönetmeliğe öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak
 18. Cenazeyi gömme izin belgesini vermek.
 19. Bulunduğu mahal dışına nakledilecek cenazeler için yol izin belgesi vermek,
 20. Talep halinde cenaze sahibinin kefen ihtiyacını karşılamak,
 21. Belediye Başkanının izniyle şehir dışına gidecek cenazelerin naklini sağlamak,
 22. Cenazelerle ilgili tüm belge ve kayıtları düzenli olarak tutmak,
 23. Fakir veya kimsesizlerin cenazelerinin kaldırılmasında ilgili birime cenaze levazımat konusunda destek olmak,
 24. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza manevi destek vermek,
 25. Ayrıca mahalli örfe uygun olarak cenaze evlerine taziye ziyaretleri yapmak ve bedeli müdürlük bütçesinden karşılanmak üzere ikramlarda bulunmak

 

 

 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Müdürlüğün Görev ve Yetkileri

Madde 19- Aşağıda sayılan görevler, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür:

 

 1. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 2. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak.
 3. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
 4. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 5. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 6. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 7. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda Başkana ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 8. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
 9. İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 10. Mali konularda Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Bütçenin hazırlanması

Madde 20- Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte Mali Hizmetler birimine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanır. İdarenin bütçe hazırlanmasında teşkilat kanunları ile ilgili mevzuat dikkate alınır.

 

Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi

Madde 21- Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir.

 

Bütçe kayıt ve işlemleri, Mali Hizmetler Müdürünün veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleştirilir ve idarenin tüm harcama birimlerine açık tutulur.

 

Ödenek aktarma belgelerinin düzenlenmesi

Madde 22- İdarenin bu işlemleri ilgili mevzuatları çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

 

Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili

Madde 23- Gelir tahakkuku, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemleri, ilgili birimin mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektirenler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilir.

 

Ön mali kontrol işlemleri

Madde 24- Ön mali kontrol görevi harcama birimleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılır. Ön mali kontrol süreci mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

 

Harcama birimleri, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön mali kontrol önlemlerini alırlar. Etkin bir ön mali kontrol mekanizmasının kurulması idarelerin sorumluluğundadır.

 

Harcama birimlerinde yapılacak asgari kontroller, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön mali kontrole ilişkin standart ve yöntemler Bakanlık tarafından belirlenir.

 

Mali hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan ön mali kontrolün sonucunda uygun görüş verilmediği takdirde, harcama birimine gerekçeli bir yazıyla bildirilir. Ön mali kontrol olumsuz görüş yazısının ilgili mali işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Mali Hizmetler Müdürlüğünce ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle Başkana bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.

 

Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması

Madde 25- İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazları ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur. Bu kayıtlar belirlenecek sürede ilgili birim tarafından Mali Hizmetler Birimine bildirilir. Mali Hizmetler Müdürlüğünce bu kayıtlar konsolide edilerek idarenin taşınır ve taşınmaz kayıtları oluşturulur. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvelleri mali hizmetler birimince hazırlanır.

 

Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi

Madde 26- İdarenin muhasebe hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Muhasebe hizmetleri, Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde, muhasebe yetkilileri tarafından yerine getirilir.

Muhasebe yetkilisi olarak atanan veya görevlendirilen kişilerin görev alanlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri, ilgililerin göreve başlama tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Sayıştay Başkanlığı’ na bildirir.

 

Bütçe kesin hesabının hazırlanması

Madde 27- Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanır.

İdarenin bütçe kesin hesapları, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ilgili kanunlarındaki hükümlere göre düzenlenir.

 

 

Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması

Madde 28- Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanır.

 

İdare faaliyet raporunun hazırlanması

Madde 29- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir. Mali Hizmetler Müdürlüğünce harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak idare faaliyet raporu hazırlanır ve Başkan tarafından onaylanır.

İdarenin faaliyet raporları, özel mevzuatında yer alan düzenlemeler de dikkate alınarak hazırlanır.

 

Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü

Madde 30- Mali Hizmetler Müdürlüğü, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu amaçla mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyon, yetki ve görevleri çerçevesinde, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından oluşturulur ve izlenir. Harcama birimleri, mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda Mali Hizmetler Birimi tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir.

Mali konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak, Mali Hizmetler Birimince uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı açıklama yapılabilir.

 

İç kontrol- ön mali kontrol sistemi ve standartları

Madde 31- Mali Hizmetler Müdürlüğü, iç kontrol-ön mali kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını Başkana sunar. Kanunlara ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak koşuluyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve Başkanın onayına sunulur.

 

Başkan tarafından verilecek diğer görevler

Madde 32- Mali Hizmetler Müdürlüğü, Başkan tarafından mali konularda verilecek diğer görevleri de yürütür.

 

Mali Hizmetler Müdürünün görev ve yetkileri

Madde 33- Mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği birimin Müdürü Mali Hizmetler Müdürüdür. Mali Hizmetler Müdürü,

 1. Birimi yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar. Personelin gizli sicillerini düzenler, her türlü özlük ve sosyal haklarını izler.
 2. Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar.
 3. Birimin yazışmalarını yürütür, idarenin diğer idareler nezdindeki mali iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
 4. İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar, Başkanı bilgilendirir ve önerilerde bulunur.
 5. İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi ve belge sağlar.
 6. Stratejik plan, performans programı, bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar.
 7. Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kararların mali analizini yapar.
 8. Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlar.
 9. Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

 

Mali Hizmetler Müdürü, görev ve yetkilerinden bazılarını Başkanının onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir.

 

Mali Hizmetler Müdürünün Sorumlulukları

Madde 34- Mali Hizmetler Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Başkana karşı sorumludur. Birim müdürü;

 1. Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından,
 2. Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,
 3. Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,
 4. Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,
 5. Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,
 6. Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden,

 

Muhasebe Yetkilisinin Görev Ve Yetkileri

Madde 35- Muhasebe Yetkilisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
 2. Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
 3. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
 4. Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
 5. Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile Başkana ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
 6. Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
 7. Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
 8. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
 9. Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.
 10. Muhasebe birimini yönetmek.
 11. Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

 

Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları

Madde 36- Muhasebe Yetkilisi;

 1. Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından
 2. Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan
 3. Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden
 4. Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından
 5. Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından
 6. Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan
 7. Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten
 8. Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludur.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünde kullanılacak defter kayıt ve belgeler

Madde 37- Mali Hizmetler Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

 

Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Müdürlüğün Görevleri

Madde 39- Görele Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında aşağıda sıralana görevleri ifa eder;

 

Yazı İşleri Görevleri

 1. Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda ve evrak kayıtlarında standartların oluşturulması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 2. Belediye’ye gelen tüm evrak ve belgelerin, postaların zimmetle kontrollü teslim alınmasını sağlamak,
 3. Gelen evrakın kaydedilmesini ve konularına göre evrak ve belgelerin tasnif edilmesi ve ilgililere ulaştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 4. Belediye’nin tüm birimlerinden kurum dışına gönderilecek evrakın ilgili yerlere belirli bir düzen içerisinde gönderilmesini sağlamak,
 5. Belediye hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların dilekçelerine havale alınarak, vatandaşın işiyle ilişkili müdürlüğe yönlendirilerek ilgili müdürlüğe gönderilmesini sağlamak,
 6. Belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evrakın giriş ve çıkışlarını kayıt altına almak,
 7. Yürürlüğe giren ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve genelgelerin takibini yaparak, yayınlanan belgelerin ilgili birimlere dağıtımını yapmak,
 8. Vatandaşın istek, öneri ve şikâyetlerine ilişkin dilekçelerini kabul etmek, konularına göre ilgili birimlere dağıtmak,
 9. Müdürlüklerden Belediye dışına giden tüm yazı ve tebligat evraklarını zimmet ile teslim almak, bilgisayar kaydını yaparak kuryelere zimmet ile teslim etmek,

 

Meclis ve Encümen İşleri ile İlgili Görevleri

 1. Belediye Meclisi’nin çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek, Başkanın havalesi ile birimlerden gelen teklifler çerçevesinde meclis gündemini hazırlamak, Meclis Üyelerine tebliğ edilmesi, Belediye Meclisi’nin toplantılarının yapılabilmesi, Belediye Meclisi toplantı tutanaklarını tutulması ve dökümünün yapılması, kararların yazılması, ilgili mercilerin onayına sunulması, alınan kararların ve karar özetlerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 2. Belediye Meclis üyelerinin ve encümen üyelerinin özlük işlerinin eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak,
 3. Belediye Encümeni çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek, Başkanlık makamınca Belediye Encümeni’ne sevk edilen evrakı kaydetmek, Encümen gündemini hazırlamak, Belediye Encümeni’ne girecek tüm evrakın önceden incelenmesi, yasal dayanakları ile birlikte bir rapor haline getirilmesi ve Encümen’e sunulması, Kararların yazılması, Başkan’ın onayına sunulması, alınan kararların ve karar özetlerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 4. Belediye Encümeni’nin aktif ve verimli çalışabilmesi için gerekli tüm işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 

Evlendirme İşleri ile ilgili Görevleri

 1. Resmi nikâh başvurularını almak, nikâh işlemi için gerekli olan evrakın temin edilmesini sağlamak,
 2. Başvuranlar hakkında mer’i mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak,
 3. İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru sahiplerine nikâh günü vermek, Belediye Başkanı’nın yetki verdiği yetkililerce nikâh akdinin yapılmasını sağlamak,
 4. Yapılan akitleri Nüfus Müdürlüğüne bildirmek,
 5. Evlendirme biriminde yapılan nikâh akitlerinin kayıt ve belgelerini mevzuata uygun olarak tutmak, arşivlemek ve muhafaza etmek,

 

İnsan Kaynakları İşlemleri ile ilgili Görevler

 1. Personelin işe alımından işten ayrılmasına kadar geçen sürede tabi olunan mer’i mevzuatın takip edilmesi ve gereğince işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 2. Personelin terfi, nakil, cezalandırma ve işten çıkarılması konularında, ilgili yöneticilerden gelen önerilerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve alınacak karar gereğince işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 3. İşten ayrılan personelin kıdem tazminatının ve diğer gerekli ödemelerinin hesaplanması sağlamak,
 4. Belediye çalışanlarının (memur ve işçi), her türlü yasal ve yönetsel kayıtlarının ve özlük işlerinin sağlıklı ve düzenli bir biçimde tutulması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 5. Bütün personelin nitelikleri doğrultusunda kariyer planlama çalışması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 6. Belediye çalışanlarının, işin gereği bilgi, beceri, deneyim açısından eğitim ihtiyaçlarının tespiti, Eğitim ihtiyaçlarının analiz etmek, Kanun, yönetmelik ve belediye mevzuatı ve bu mevzuattaki değişiklikler konusunda bilgi veren eğitim programları yapmak ve düzenlemek eğitim ihtiyaçlarının karşılanması işlemlerinin yapılmasını ilgili müdürlüklerle koordineli bir şekilde yürütmek,
 7. Personelin tüm kişisel ve özlük durumundaki değişikliklerle ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 8. Derece, terfi ve kademe ilerlemeleri onaylarının alınmasını, bunların kayıt işlemlerinin tutulmasını, terfi edecek memurlar ile Müdürlüklerden gelen kadro tekliflerini incelenmesini, Meclis kararlarının alınmasını, gerekçeleri ile birlikte ilgili bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,
 9. Belediye personelinin mesaiye devam-devamsızlığının denetlenmesi, mesaiye riayet etmeyenlerin tespit edilmesi ve haklarında gerekli işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 10. Memurlara kimlik kartı vermek ve/veya değiştirmek, emeklilik sicil numarası verilmesine ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 11. Kadro iptal-ihdas işlemlerini personelin ihtiyacı ve başkanlık emirleri doğrultusunda norm kadroya uygun olarak yapmak, Kademe ilerlemelerini ve derece terfilerini yapmak ve kayıtlara işlemek, İntibak işlemlerini yapmak, personele ait onayların

 

Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 40 – Görele Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Görele Belediye’si sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için; Görele Belediye’si sınırları
içerisindeki çöp toplama işlemlerinin aksatmaksızın yürütülmesini sağlamaktan, Pazaryerlerinin süpürülmesi ve yıkanmasından, kâğıt, cam, metal ve plastik çöplerinin toplanmasından, katı atık ve tıbbi atıkların toplanmasından, çevre sağlığı ile ilgili yapılan çalışmaları takip etmekten, tüm mahallelerdeki meydan, cadde ve sokakların süpürülmesi, temizlenmesi ve bu alanlar ile okulların, hastanelerin, camilerin ve iş yerlerinin çöplerinin toplanması çöp alım yerlerinin temizliği ile bu çöplerin vahşi depolama sahasına taşınmasından, gerekli görülen yerlerin yıkanmasından, çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmaktan, Görele halkının çevreye duyarlı davranmalarını sağlamak amacıyla gerekli bilgilendirme çalışmalarını yapmaktan, halkın sağlık ve huzurunu sağlamak için, çevre bilincini geliştirici çalışmalar yapmaktan, atıkların kaynağında azaltılmasından sorumludur. Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında ilgili mer’i mevzuatta belirtilen ve aşağıda yazılı görevleri yapar.

 

 1. Belediye sınırları içerisinde temizlik çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 2. Belediye sınırları içerisindeki çöplerin toplanması, Çöp toplama alanlarına nakledilmesi, cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması işlerinin yapılması ve/veya yüklenici firmalara yaptırılması, bu amaca ilişkin çalışma plan ve programının belirlenmesi, yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 3. Temizlik işlerinin yaptırılmasına ilişkin ihale dosyalarının hazırlanması, ihale iş ve işlemlerinin takip edilmesi, sözleşmelerinin hazırlanması, işin yapılan sözleşme ve şartnamelere uygun yapıldığının kontrol ve takip edilmesi, işin sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılmasını sağlamak,
 4. Yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimin sağlanması, gerekli bilgi ve belgelerin zamanında temin edilmesini sağlamak,
 5. Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak / caddelerin süpürülüp yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte ve belirlenen programdaki gün ve saatlerde yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 6. İlçe içerisindeki pazaryerinin yıkanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 7. Kamu Kurum ve Kuruluşları, evler, işyerleri ve pazaryerinin çöplerinin toplanması çalışmalarının etkili biçimde yürütülmesini, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak
 8. Çöp toplama işlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılması için gerekli programlama işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 9. İlçenin doğal güzelliklerini korumak amacıyla, oluşan atık çöpleri temizleme çalışmalarının yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 10. Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen çöp araçları tarafından toplanamayan koltuk, kanepe, dolap, buzdolabı vb. eski ev eşyaların toplanmasını sağlamak,
 11. Sağlık Ocağı ve eczane gibi yerlerin tıbbi atıklarının toplanmasını sağlamak,
 12. İnşaat atıklarının toplanmasını sağlamak,
 13. Kurban bayramından sonra Kurban kesim yerlerinin temizliğinin yapılmasını sağlamak,
 14. Mahalleler dolaşılarak gerekli önlemlerin yerinde tespit edilmesi, önlemlere uygun olarak yüklenici firmanın icra edeceği işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 15. İhaleye verilerek yapılan temizlik işlerine ilişkin ihale dosyalarının ve hak edişlerinin takip edilmesi, şartnameye aykırılık tespiti halinde yüklenici firmaya cezai müeyyide uygulanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak
 16. Başkanlığın talimatına uygun Belediye sınırları içerisindeki mezarlıkların temizliğinin yapılmasını sağlamak,
 17. Yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak gelen şikâyetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılması, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak,
 18. Çöp konteynerleri ile birimde kullanılmakta olan makinelerin bakımının yapılması, ihtiyaç olması durumunda yeni konteynerlerin satın alınması işlemlerinin yapılmasını sağlamak
 19. İlçedeki meydan, cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı ile pazar kullanım alanları dâhil tüm alanların süpürülmesi, yıkanması ve devamlı olarak temiz tutulmasını sağlamak.
 20. Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntemler araştırmak ve uygulamak,
 21. Günlük olarak göreve çıkan çöp araçları garaja döndüklerinde çöp haznelerinin yıkanması ve ilaçlanmasını sağlamak,
 22. Çöplerin ilan edilen zamanda çıkartılması için bilinçlendirme çalışmaları yapmak, önleyici tedbirler almak, alınan önlemlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak
 23. Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,
 24. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,

 

Zabıta Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 41 – 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15. Maddesinin (f) bendi, 51. Maddesi, 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği’ nde belirtilen görev, sorumluluklar ve diğer mevzuatın vermiş olduğu görevlerle aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür.

 

 1. Belediye sınırları içerisinde açılmış veya açılacak tüm sıhhi ve 2.ve 3. Sınıf gayri sıhhi işyerlerini 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ile ruhsat yönünden denetlemek ve ruhsatlandırmak, ruhsatsız faaliyette bulunan işyerleri hakkında yasal işlem yapmak.
 2. 5216 sayılı Kanun ile Ruhsat ve Denetim yetkisi ilçe belediyelerine bırakılan 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu çerçevesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetlemek ve ruhsatlandırmak.
 3. 08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerini uygulamak.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15. Maddesinin (f) bendi gereğince verilecek güzergah izin belgelerinin, servis belgelerinin başvurularını almak, Belediye Encümenine sunmak, izin belgelerini düzenlemek ve kayıtlarını tutmak, bunlarlar ilgili yazışmalar yapmak.
 5. Belediyenin toplu taşıma iş ve işlemlerini yürütmek.
 6. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına esas olmak üzere, işyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzlukları ve şikayetleri yerinde incelemek, ilgili yasa ve yönetmelik doğrultusunda işlem yapmak, gerek görülürse ilgili birimlere havale etmek.
 7. 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa tabi işyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı vermek.
 8. Canlı Müzik İzni ile ilgili talepleri değerlendirmek.
 9. Okul kantinlerini gıda ve sağlığa uygunluk açısından denetlemek.
 10. Ruhsatsız olduğu, kurallara uymadığı tespit edilen işyerlerine, belediye encümenince cezai işlem uygulanmasını sağlamak.
 11. Bakanlık, Valilik ve Kaymakamlık, Belediyemizin diğer müdürlükleri ile gerekli yazışmaları yapmak, gelen yazılara görüş bildirmek, vatandaşlardan gelen şikayet dilekçeleri, e-postaları değerlendirmek ve cevaplandırmak.
 12. İşyerini kapatan esnaflarla ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının iptali ile ilgili her türlü işlemleri ve yazışmaları yapmak.
 13. Kesinleşen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının arşivlenmesini yapmak.
 14. Mevzuatın belediyelere tanıdığı yetkiler dahilinde, müdürlükle ilgili ücret tarife tekliflerini hazırlayıp, meclise sunmak.
 15. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak
 16. Müdürlüğün kısa, orta, uzun vadeli plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planları hazırlamak.
 17. Başkanlık makamına, encümene, meclise müdürlükle ilgili teklifler sunmak ve belediyenin bu 3 organı tarafından verilen kararları uygulamak.
 18. Yasal mevzuat, sistem ve prosedürdeki değişiklikleri takip etmek.
 19. İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren ruhsatlı mezbahaları, et nakil araçlarını, kullanılan alet erdevatları; çevre ve toplum sağlığı yönünden, temizlik ve dezenfeksiyon yönünden denetlemek. Ruhsatlı mezbahalar dışında kesilen damgasız etlere, kaçak et işlemi yapmak ve satşının engellenmesini sağlamak.
 20. Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin; insan sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan hakları, çevre sağlığı yönünden uygun hale getirilmesini sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak ve halka aydınlaftcı bilgiler
 21. Kurban pazarlarının giriş çıkışlarında araçların dezenfeksiyonunu sağlamak.
 22. Kurban satış ve kesim yerlerinde, bayramdan önce ve sonra dezenfeksiyon işleminin yapılmasını sağlamak.
 23. Kurban satış yerlerinde hasta hayvanlar için karantina çadırları oluşturmak.
 24. Veteriner sağlık raporu ve kulak küpesi olmayan hayvanlar ile gebe hayvanların kurban satış yerlerine alınmasını önleyici tedbirler almak ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli kontrolleri
 25. Gebe hayvanları ayrı bir özel bölümde muhafaza ettirmek, satışının ve kesilmesinin önlenmesini sağlamak.
 26. Kurban bayramı süresince kesim yerlerinde; çevre sağlığı, temizlik ve hijyen kurallarına uygunluk konularında etkin bir şekilde denetim
 27. Kurallara aykırı uygulamalar için mevzuatta belirlenmiş olan yasal işlemleri

 

İtfaiye Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Müdürlüğün Görevleri

Madde 42- 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 52. Maddesi, 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği’ nde belirtilen görev, sorumluluklar ve diğer mevzuatın vermiş olduğu görevler ile aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür.

 1. Müdürlüğün Faaliyet Raporu ile Çalışma Programı ve Bütçe önerilerini hazırlamak.
 2. Belediye Başkanı veya yetki verdiği yardımcısı tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
 3. Diğer belediye birimlerince talep edilen ve yıl içinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri temin etmek.
 4. Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte çalışarak su kanalizasyon ve sulama işlerine yardımcı olmak.
 5. Fen İşleri Müdürlüğü’ nün talep etmesi durumunda personel ve araç desteği sağlamak.
 6. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile birlikte çalışarak çevre temizliğine yardımcı olmak.
 7. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün talep etmesi durumunda personel ve araç desteği sağlamak.

 

 

Bilgi İşlem Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 43- Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan meri mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Görele Belediye Başkanlığı’nın bütününe yaptığı katkının bilinciyle, kurum bünyesinde ihtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri marifetiyle sağlanabilecek her konuda gerekli bilginin, doğru, istenilen düzey, nitelik ve zamanında elde edilmesi amacıyla ilgili sistemlerin verimli bir biçimde çalışmasını sağlamaktan, Belediye birimleri tarafından kullanılmakta veya kullanılacak olan tüm yazılım ve donanımları koordine etmek ve verimli bir şekilde uygulamasını yapmak ve yaptırmaktan, Belediye otomasyonunun her an faal ve yedekli olmasını sağlamaktan, gerekli konularda sistem analizi, program yazımı ve sistem yatırım araştırmaları yapılmasını sağlamaktan, kent bilgi işlem çalışmalarını koordine etmekten, bilgi sistemlerine ilişkin alınan geliştirme ve yatırım kararlarının uygulamaya geçirilmesini sağlamaktan sorumludur.

 

 1. Görele Belediyesi ve bağlı birimlerinin otomasyonuyla ilgili olarak analizlerin yapılmasını ve bilgisayar programlarının yazılmasını sağlamak,
 2. Otomasyona geçirilecek işlerle ilgili tüm detay analizleri yapmak,
 3. İş akış şemalarını çıkartmak,
 4. Belediye otomasyon ve kent bilgi sistemi ile ilgili entegrasyon iş ve işlemlerini yapmak / yaptırmak,
 5. Diğer birimlerden gelen bilgisayar yazılımları ile ilgili taleplere cevap vermek; otomasyona geçiş aşamasında çözüm sunmak, otomasyona geçtikten sonra ise yazılım konusunda teknik destek vermek,
 6. Belediye Otomasyonu (MIS) kapsamında bulunan müdürlüklerin çalışma ilkelerinin belirlenmesi, proje ve uygulamalar doğrultusunda müdürlük elemanlarına temel eğitimlerin verilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 7. Kent Bilgi Sistemine geçiş için gerekli çalışmaları yapmak.
 8. Bağımsız birimlerin tespiti ve sistemde sağlıklı durması ile ilgili çalışmaları yürütmek, gerekirse yeni taramaların yapılmasını sağlamak,
 9. Sistemi tüm yazılım programları ile entegre çalışır vaziyete getirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
 10. Gerek Belediye otomasyonundan gerekse Kent Bilgi Sistemi yazılımlarından vatandaşları ilgilendiren kısımlarının e-Belediye kapsamında yayınını yapmak ve gerekli güncellemeleri takip etmek,
 11. Bilgisayar sistemi kurulacak birimlerin detay analizlerinin yapılmasını sağlamak,
 12. Belediye birimleri tarafından kullanılmakta veya kullanılacak olan tüm yazılımları koordine etmek ve verimli bir şekilde uygulamasını sağlamak,
 13. Belediye’nin bilgi işlem sistem ve yazılım hizmetlerinin sürekli ve verimli verilmesini sağlamak,
 14. Birimlerden gelen yazılım ihtiyaçlarını değerlendirmek, gerekirse amiri ile müzakere ederek ve olumlu bulunan konuda istenen çalışmaların yapılmasını sağlamak,
 15. Genel olarak sistemlerin verimli ve sürekli çalışmasını sağlamak ve ilgili birimler ile işbirliği halinde, yürütülmekte olan işlerin zamanında, istenen içerik ve nitelikte yapılmasına ekibi ile birlikte destek vermek,
 16. Bilgi güvenliğini sürekli kılmak için gerekli önlemleri almak, müdürlüklerin de gerekli önlemleri almalarını sağlamak,
 17. Bilgisayarla ilgili kullanım malzemelerinin temin edilmesini sağlamak,
 18. Donanımla ilgili olarak diğer birimlerden gelen malzeme taleplerini karşılamak,
 19. İlgili birimlerle işbirliği içerisinde, etkin bilgi işlem uygulamalarının ve bunların yürütülmesi için gerekli donanım ve insan kaynaklarının seçilmesi ve planlanmasını sağlamak,
 20. Seminer ve eğitim organizasyonuna yardımcı olmak ve birimi ilgilendiren gerekli malzemeyi temin etmek,
 21. Müdürlük ya da kurumlara verilen bilgisayar ve diğer cihazlar ile bunlara ait ekipman ve yedek parçaların ve sarf malzemelerinin kayıtlarını tutmak,
 22. Web sitesi (www.gorele.bel.tr) ile ilgili gerekli tasarımların güncellenmesini yapmak veya yeniden yazılacak olan kısımları ile ilgili analizleri yapmak, Web sayfasına girilen verilerin doğru girilip girilmediğinin kontrolünü yapmak, yanlış girilen bilgileri düzeltmek,
 23. Görele ile ilgili www.gorele.bel.tr Web Sitesinin; sayfa tasarımının yapılması, oluşturulması, sürekli güncellenmesi ve geliştirilmesi, araştırılarak elde edilen verilerin derlenmesi, istenilen yabancı dile çevrilmesi, vatandaşa hizmetin e-Belediye üzerinden verilmesi, tüm kullanıcılara Elektronik posta (mail server) hizmetlerini verilmesi işlemlerinin yapılması ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 24. Mevcut birimlerde yenilemeye dayalı veya yeni oluşturulan birimlerde yeni kurulacak olan sistem altyapısını kurmak ve çalışır durumda ilgililerine teslim etmek,
 25. Bilgisayar ağını kurmak ve sorunsuz çalışmasını sağlamak,
 26. Yazıcıların bakımını yapmak ve yaptırmak,
 27. Bilgisayar hatlarını çekmek ve terminal bağlantılarını yapmak,
 28. Gerektiğinde donanım ile ilgili arızaları gidermek veya garanti kapsamı veya bakım sözleşmeleri kapsamında ilgili firma ile iletişim kurarak sorunun giderilmesini sağlamak,
 29. Kayıtları manyetik ortama alarak yedekleme işlemini yapmak ve bilgilerin korunmasını sağlamak,
 30. Serverların güvenliğine ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 31. Uzak birimlerle olan haberleşme ağını kurmak ve bilginin merkezi sistemde sürekli güncelliğini sağlayarak merkezde toplanmasını ve vatandaşlara doğru bilgi aktarılması için gerekli altyapının kurulmasını sağlamak,
 32. Donanımın yetersiz kaldığı durumlarda yeni donanımların incelenmesi, işin artması halinde kullanıcılara uygun donanımın ve yazılımın seçilmesini sağlamak,
 33. Düzenli bir biçimde işleyen bilgi işlem faaliyetini destekleyen yedekleme üniteleri, diskler, işletim sisteminin bakımını, donanımın ve altyapının fiziksel güvenliğini sağlayıcı çalışmaları yapmak,
 34. Gelecekte ne gibi uygulamaların gerçekleşeceğini, donanımda ne gibi değişikliklerin yapılacağını, uygulanan sistemlerden hangilerinin sistem ağına geçeceğini, yeni yazılım ve tasarım yöntemlerinin eldeki imkânla nasıl yapılacağını, personelin nasıl seçilip eğitileceğini ve tüm bu faaliyetlerin düzgün biçimde yürüyebilmesi için organizasyon yapısında ne gibi değişiklikler yapılacağını belirlenmesini sağlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 35. Müdürlükler arası veri alışverişini sağlamak üzere intranet oluşturmak ve mevcut sistemi çalışır halde tutmak,
 36. Belediye’nin; iç haberleşmesinin, doküman alışverişinin yerel ağ (intranet) üzerinden uygulanması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 37. İnternet üzerinden çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak,
 38. Belediye sistem otomasyonuna bağlı cihazların, kullanıcılardan ve sistemden kaynaklanan sorunların giderilerek sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak,
 39. Ana Bilgisayar Sisteminin, yan ünitelerinin ve Network cihazlarının, bilgisayarların (PC), yazıcıların, çevre birimlerinin ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak,
 40. Belediye’de mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde kurulu olan programların bakımını ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak,
 41. Birimlerin bu alandaki malzeme ihtiyaçlarının tespit edilmesi, uygun malzemenin alınması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 42. Donanımın korunması, gerektiğinde bakım-onarımın yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 43. İlgili müdürlük ile işbirliği içerisinde, Belediye’nin tüm çalışanlarının bilgisayar kullanımı konusunda bilgi ve becerilerini geliştirici çalışmaları organize etmek,
 44. Eğitim, toplantı vb. organizasyonlar için gerekli olan bilgi işlem alt yapısını hazırlamak ve düzenlenen organizasyonlara teknik destek vermek,

 

Madde 44– İşbu yönetmelik 44 maddeden ibaret olup Belediye Meclisi tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 1. Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
 2. 07.2014 tarih ve 87 sayılı Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği, 02.07.2014 tarih ve 88 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği ve 05.12.2016 tarih ve 168 sayılı Belediye Meclisi ile kabul edilen Belediye İtfaiye Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Nahide YAYLA                   Halil EKİZ                         Ahmet SÜLEYMANOĞLU

Belediye Başkan V.               Katip Üye                                          Katip Üye

Language