Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

 

Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Müdürlüğün Görevleri

Madde 16- Görele Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında aşağıda sıralana görevleri ifa eder;

 

 1. Belediye sınırlan içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılmasını ve mevcut yolları onarılmasını sağlamak,
 2. Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak
 3. Vatandaşların istek ve şikâyetleri ile ilgili dilekçelerini değerlendirerek sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmek, teknik bilgi isteyen diğer kuruluşlara yardımcı olmak.
 4. Belediye sınırlan içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını yürütmek,
 5. Yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kesicilerin yapılmasını sağlamak, kaldırımlara araçların park edilmesini önlemek için engelleyici malzeme alımını ve montajını sağlamak
 6. Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak,
 7. İhtiyaç olması durumunda yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak
 8. İmar planına aykırılık teşkil edecek şekilde istinat duvarı, bahçe duvarı vb. yapıların yapılması halinde bunların kaldırılması için konuyla ilgisi olan birimleri uyararak gerekli araç gereç desteğini sağlamak.
 9. Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve/veya ihale yoluyla hizmet alımı yaparak asfalt kaplama ve yama, bordür, tretuvar yapım ve onarımını yapmak
 10. Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için köprü, alt-üst geçit yapmak,
 11. Ana arter üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekelerinin en iyi trafik akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasının temini için gerekli çalışmaları ve ilgili kuruluşlara iletmek
 12. Bozulan yıkılan orta refüjlerin tamiri, kavsak düzenlemeleri yapmak yaptırmak
 13. Cadde ve sokaklardaki tretuvarların bordürlerinin boyanmasını sağlamak
 14. İş programıyla ilgili hafriyat işlerinin verimli yürütülmesini sağlamak
 15. Diğer Müdürlük ve birimlere gerekli araç, gereç desteği sağlamak
 16. Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde, birimine bağlı işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesini temin ederek ilgili birimlerle uyumlu çalışmayı sağlamak
 17. Araç filosunun her an hizmete hazır olması için gerekli çalışmayı ilgili müdürlük ile koordineli olarak yapmak, arıza ve eksikliklerin zamanında giderilmesini sağlamak
 18. İlçe sınırlarında kar ve buzlanma ile mücadele etmek
 19. Araçların bakım, onarım, tamir ve yakıt ikmalinin yapmak, yaptırmak
 20. Hazırlanan veya hazırlattırılan proje ve etütlerden, Müdürlükçe karar verilen projelerin gerekli onayların alınmasından sonra 4734 sayılı yasa kapsamında her türlü yapım, hizmet ve mal alım ihalelerinin yapılması ve bunlarla ilgili evrakların düzenlenmesi
 21. Bütçe imkanları nispetinde ve Başkanlıkça uygun görülmesi halinde 5393 sayılı yasanın verdiği yetki çerçevesinde okul binalarının yapım, bakım ve onarımını yapmak.( okulların bahçelerinin düzenlenmesini, asfalt ve bordür yapılmasını, spor sahalarının yapılmasını, WC’lerin tamiratlarını, bahçe duvarı ve korkulukların tamiratlarını, iç-dış boyalarının yapılmasını, çatı onarımının yapılmasını, elektrik ve aydınlatma tamiratlarının yapılmasını sağlamak)
 22. Belediye ait mevcut binalarda gerçekleştirilecek, bakım onarım ve tadilat amaçlı çeşitli inşaat faaliyetlerinin takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak
 23. Çalışma programlarının icra edilmesinde istihdam edilen insan kaynağının sevk ve idare edilmesini sağlamak
 24. Alt geçitlerin halkın kullanılmasını sağlamak amacı ile bakım, onarım, boya ve badanası ile aydınlatmanın yapılmasını sağlamak
 25. Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak ve korunması amacı ile gerekli çalışmaları yapmak
 26. Kamuya ait yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak
 27. Belediye sınırları içerisindeki cadde ve sokakların kenarlarına dökülen ve çevre kirliliğine neden olan küçük çaplı molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlamak
 28. Belediyemiz sınırları içinde bulunan maili inhidam durumundaki tehlikeli yapıların gerekli yasal işlemlerinin yerine getirilmesinden sonra yıkılarak kaldırılması,
 29. Projesi hazırlanarak ihalesi yapılan yapım işlerinin imalat sürecinde yüklenicilerin hakedişlerinin hazırlanılarak ilgili müdürlüklere iletilmesini sağlamak
 30. Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak
 31. Program bütçeye bağlı olarak ihaleye çıkacak işlerin ihale dosyalarının hazırlanması
 32. İhalesi yapılan işlerin süresi içinde ve şartnamelerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
 33. İhalesi yapılmış ve yapımı tamamlanan işlerin geçici kabul, kesin kabul ve kesin hesap işlerini tamamlanmasını sağlamak, altyapı katılım paylarının alınabilmesi için gerekli hesaplamalarının yapılarak, tahsilatı için Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
 34. İlgili mevzuat gereği Belediyeden izin alınmadan ilçe hudutları dâhilinde izinsiz yapılan çalışmalar sonucunda oluşan altyapı ve üst yapı hasar bedellerini tespit ederek tahsilatı için Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek
 35. İlgili mevzuat hükümlerine göre ihale suretiyle yaptırılan ihaleli işlerin kontrollük hizmetlerini yerine getirmek
 36. Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak
 37. İmar Planlarını tatbik etmek üzere 5 yıllık İmar Programını hazırlamak, bu programlar Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra program çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmak, program içine bulunan Kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanları ilgili Kamu Kuruluşuna bildirmek. (Belediyenin mülkü olan veya Belediyenin hükmü tasarrufu altında bulunan yerlerde 5 yıllık yatırım programı hazırlamak ve programa giren çevre düzenlemeleri, bina tesislerini, yaya yollarını projelendirmek.)
 38. İlçenin sosyo-ekonomik ihtiyacı doğrultusunda müdürlüğün programlarına göre projeler üretmek ve fizibilite raporları hazırlamak
 39. Belediye mücavir alanlarında ilgili muhtarlıkların, resmi kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda meclis kararına istinaden Belediye Başkanının onayı alınarak gerekli olan hizmet ve desteği sağlamak.
 40. Metruk evleri yıkmak ve düzenlemek.
 41. Şehrin su ihtiyacını karşılanması için her türlü önlemin alınması,
 42. Şehrin su ve kanalizasyon hatlarının tamamına hakim olarak ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarının yapılması,
 43. Şehirde yağmurlama hattı olarak ihtiyaç duyulan yerlerin planlamasının Fen işleri Müdürlüğü ile birlikte yapılması,
 44. Şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünün yapılması,
 45. Şehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesinin sürekli kontrol altında tutulması,
 46. Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale edilmesi ve su israfının önlenmesi,
 47. Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımının yapılması
 48. Su kuyularının, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarının yapılması,
 49. Yeni su hatlarının döşenmesi, kaçak su bağlantılarının engellenmesi,
 50. Şehirdeki kanalizasyon arızalarına müdahale edilmesi,
 51. Kanalizasyon bacalarının sürekli temizlenmesi ve kontrol edilmesi,
 52. Belirlenen güzergahlara yeni kanalizasyon hatlarının döşenmesi,
 53. Yağmursuyu ızgaralarının rutin aralıklarda temizlenmesi ile yağmur suyu hatlarının bakımının ve temizliğinin yapılması,
 54. Kaçak kanalizasyon bağlantılarının takip edilmesi ve engellenmesi,
 55. Suyun dezenfekte edilmesi, yıl boyunca gerekli analizlerin ve testlerin yapılması, ilçe Sağlık Grup Başkanlığı ekipleri ile şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesinin kontrol altında tutulması,
 56. Abonelerin kullandığı suyun tahakkukunun yapılması, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak borçlu abonelerin sularının kesme ve açma işlerinin yapılması, su ve atık su ile ilgili tarifelerin hazırlanması,
 57. Şehrimizin üst kotlarına su veren tüm kuyu, terfi merkezlerindeki motopomplar ve enerji nakil hatlarının her türlü bakım onarım ve muhafazasının yapılması veya yaptırılması
 58. ,Şebeke, hatlar ve depolarla ilgili projelerine ait uygulama projelerin hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarının sağlanması,
 59. Konut ve işyerlerinin kanalizasyon şebekesine dahil edilmesi için izin verilmesi,
 60. Derin Deniz Deşarj Sisteminin bakım ve onarımının yapılması,
 61. Vidanjör hizmetinin verilmesi,
Language