Duyurular

MUHTELİF YERLEŞİM ALANLARI VE MAHALLELERİN PARKE TAŞIYLA YOL KAPLAMA YAPIM İŞİ

MUHTELİF YERLEŞİM ALANLARI VE MAHALLELERİN PARKE TAŞIYLA YOL KAPLAMA YAPIM İŞİ

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF YERLEŞİM ALANLARI VE MAHALLELERİN PARKE TAŞIYLA YOL KAPLAMA YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/326192

 

1-İdarenin
a) Adı : GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kumyalı Mahallesi, S.Sinirlioğlu Cad., Cumhuriyet Meydanı. No:12, Kat:2, Belediye Hizmet Binası 28800 GÖRELE/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4442820 – 4545131535
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : MUHTELİF YERLEŞİM ALANLARI VE MAHALLELERİN PARKE TAŞIYLA YOL KAPLAMA YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1-) 32mm’ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması. ( 350 m³ ) 2-) 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) (13.000 m² ) 3-) 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) ( 3600 m ) 4-) 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk) ( 3600 m )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Belediye mücavir alan sınırları içinde idarenin belirleyeceği mahalle ve sokaklar
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.03.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Görele Belediyesi İhale Salonu
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurumu` nun 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğin’ de yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİ V. GRUP KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

BETON, FİLLER MALZEME, KIRMA KUM SATIN ALINACAKTIR

BETON, FİLLER MALZEME, KIRMA KUM SATIN ALINACAKTIR

GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

C20/25 HAZIR BETON, FİLLER MALZEME (0-19 mm), KIRMA KUM (0-7 mm) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/48662

 

1-İdarenin
a) Adı : GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kumyalı Mahallesi, S.Sinirlioğlu Cad., Cumhuriyet Meydanı. No:12, Kat:2, Belediye Hizmet Binası 28800 GÖRELE/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4545131189 – 4545131535
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : C20/25 HAZIR BETON, FİLLER MALZEME (0-19 mm), KIRMA KUM (0-7 mm)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3.000 m³ C20/25 Hazır Beton 10.000 Ton Filler Malzeme (0-19 mm ) 10.000 Ton Kırma Kum (0-7 mm)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1) İhale kapsamında alınacak olan hazır betonun nakli beton mikseri ile yüklenici tarafından Görele Belediyesi, belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde idare tarafından bildirilen çalışma sahalarına yapılacaktır. 2)İhale kapsamında alınacak olan 0-19 mm Filler Malzeme nakli yüklenici tarafından Görele Belediyesinin Tepebaşı mahallesi Çanakçı Yolu Tüp Depoları mevkiisinde, (5 inci km de bulunan depolama alanına) ve/veya idarece ihtiyaç duyulan inşaat sahalarına yapılacaktır. İsteklilerce teklif fiyatlar nakliye dahil olarak verilecektir. 3)İhale kapsamında alınacak olan 0-7 mm Kırma Kum Malzemesinin nakli yüklenici tarafından Görele Belediyesinin Tepebaşı mahallesi Çanakçı Yolu Tüp Depoları mevkisinde, (5 inci Km de bulunan depolama alanına) ve/veya idarece ihtiyaç duyulan inşaat sahalarına yapılacaktır. İsteklilerce teklif fiyatlar nakliye dahil olarak verilecektir. Malzeme alımları belirtilen hususlar dahilinde 31.12.2024 tarihine kadar yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı günden itibaren işe başlanacaktır. Malzeme alımları belirtilen hususlar dahilinde 31.12.2024 tarihine kadar ihtiyaca binaen peyder pey yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı günden itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.02.2024 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İhale konusu  C 20/25 Hazır Beton için sunulan ”G” Uygunluk Belgesinin TS EN 206 standartlarında olması zorunludur.

 Kırma kum; kırma taştan elde edilmiş olacak olup, TS 706 EN 12620+A1 standardına uygun olacaktır

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) VE 200000 LİTRE MOTORİN DİĞER (EURO DİZEL) AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734

sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                    : 2024/7943

 • İdarenin

a) Adı                                                                 : GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Adresi : Kumyalı Mahallesi, Sinirlioğlu Cad., Cumhuriyet Meydanı. No:12, Kat:2, Belediye Hizmet Binası 28800 GÖRELE/GİRESUN
 2. Telefon ve faks numarası : 4545131189 – 4545131535

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 

 • İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                                 : 2000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) VE 200000 LİTRE MOTORİN DİĞER (EURO DİZEL) AKARYAKIT ALIMI

 1. Niteliği, türü ve miktarı : 000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) 200.000 LİTRE MOTORİN DİĞER (EURO

DİZEL)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Görele Belediyesi idari sınırları içerisinde yükleniciye ait olan akaryakıt istasyonu ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen peyder pey 12.2024
 2. İşe başlama tarihi : 02.2024

 

 • İhalenin
 1. İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.2024 – 13:30

 

 1. İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:   GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

 

a) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

 

 1. İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” ise; Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

c)               İstekliye Enerji Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu Bayilik Lisansını, d)İsteklinin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatını sunmak zorundadır.

 

 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  • Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre

 

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

 1. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri

 

 1. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

 1. Bu ihalede, işin tamamı için teklif

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

 

 1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

 

 • Konsorsiyum olarak ihaleye teklif

 

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARKE, BORDÜR VE SU OLUĞU YAPIM İŞİ

GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görele Belediye Başkanlığı Parke, Bordür ve Su Oluğu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                    : 2023/1383188

 • İdarenin

a) Adı                                                                 : GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Adresi : Kumyalı Mahallesi, Sinirlioğlu Cad., Cumhuriyet Meydanı. No:12, Kat:2, Belediye Hizmet Binası 28800 GÖRELE/GİRESUN
 2. Telefon ve faks numarası : 4545131189 – 4545131535

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 

 • İhale konusu yapım işinin

a) Adı                                                                 : Görele Belediye Başkanlığı Parke, Bordür ve Su Oluğu Yapım İşi

 1. Niteliği, türü ve miktarı : 50x20x10 cm beyaz çimentolu beton bordürler (pahlı,renkli) TS 436 EN 1340 (3.500,00 METRE) 8

cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) (17.300,00 METREKARE) 30x 10 x serbestboy cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk) (3.500,00 METRE)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Belediye mücavir alan sınırları içerisinde İdare ‘nin belirleyeceği alanlar ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi                                           : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

 • İhalenin
  1. İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.2023 – 10:00

 

 1. İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri
   • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
    • Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici
   • İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   • Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

 • Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

Kamu İhale Kurumu` nun 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğin’ de yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİ V. GRUP KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

 • Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü

 

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

 1. Bu ihalede, işin tamamı için teklif
 2. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
 3. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif

15.  Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) VE 200000 LİTRE MOTORİN DİĞER (EURO DİZEL) AKARYAKIT ALIMI

GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) VE 200000 LİTRE MOTORİN DİĞER (EURO DİZEL) AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1403255

1-İdarenin

 1. a) Adı : GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 2. b) Adresi : Kumyalı Mahallesi, S.Sinirlioğlu Cad., Cumhuriyet Meydanı. No:12, Kat:2, Belediye Hizmet Binası 28800 GÖRELE/GİRESUN
 3. c) Telefon ve faks numarası: 4545131189 – 4545131535

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

 1. a) Adı: 2000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) VE 200000 LİTRE MOTORİN DİĞER (EURO DİZEL) AKARYAKIT ALIMI
 2. b) Niteliği, türü ve miktarı: 2.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) 200.000 LİTRE MOTORİN DİĞER (EURO DİZEL) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 3. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Görele Belediyesi idari sınırları içerisinde yükleniciye ait olan akaryakıt istasyonu

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen peyder pey 31.12.2024

 1. d) İşe başlama tarihi: 01.01.2024

3-İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 27.12.2023 – 10:00
 2. b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

 1. a) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
 2. b) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” ise; Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
 3. c) İstekliye Enerji Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu Bayilik Lisansını,
 4. d) İsteklinin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatını sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevlilerle ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler harç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgiler.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mal yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mal yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Meslek ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından meslek ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.4. Bu halede benzer ş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

AFET KAPSAMINDA 700 M^3 TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ

GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AFET KAPSAMINDA 700 M^3 TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1223159

1-İdarenin

a) Adı: GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Kumyalı Mahallesi, S.Sinirlioğlu Cad., Cumhuriyet Meydanı. No:12, Kat:2, Belediye Hizmet Binası 28800 GÖRELE/GİRESUN

c) Telefon ve faks numarası: 4545131189 – 4545131535

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı: AFET KAPSAMINDA 700 M^3 TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı: 700 METREKÜP

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: GÖRELE BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ İŞ SAHALARINDA

ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.2023 – 10:30

İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin : GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ açılacağı adres)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu İhale Kurumu` nun 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğin’ de yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİ V. GRUP KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı ), 3.Cadde ve sokak yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSİ, İNŞAAT TEKNİKERİ, PEYZAJ MİMARI, HARİTA MÜHENDİSİ, METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ BÖLÜMLERİ MEZUNU OLAN ELEMANLARIN DİPLOMALARI İHALE KONUSU İŞE DENK SAYILACAKTIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

 9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Yeşiltepe mahallesi, 264 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı imar parseli vasıflı 325.42 m2 yüzölçümlü taşınmazın ihale ilanı

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

 1. Mülkiyeti Görele Belediye Başkanlığına ait Giresun ili, Görele ilçesi, Yeşiltepe mahallesi, 264 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı imar parseli vasıflı 325.42 m2 yüzölçümlü taşınmaz 2886 sayılı devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre “açık ihale usulüyle” satılacaktır.
 2. İhale şartnamesi ve ekleri Kumyalı mahallesi, Salih Sinirlioğlu caddesi, Cumhuriyet meydanı, No: 12 Görele/GİRESUN adresinde bulunan Görele Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden iki bin Türk lirası (2.000,00 TL) karşılığında satın alınabilir.
 3. İhale, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14:00’de aynı adreste bulunan Görele Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 2886 sayılı devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre “açık ihale usulüyle” yapılacaktır. Saat ayarında PTT veya Türkiye Radyo ve Televizyon İdarelerinin saat ayarı esas alınır.
 4. İhalenin muhammen bedeli altı milyon (6.000.000,00) Türk lirasıdır. İsteklilerin, muhammen bedelin yüzde üçünden (%3) az olmamak üzere 2886 sayılı kanunun 26 ve 27’nci maddelerine uygun geçici teminat belgelerini teklif dosyası içerisinde ibraz etmeleri zorunludur.
 5. İhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler;
 • Gerçek kişiler:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını gösterir T.C. Kimlik Belgesi,

İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden),

Noterden tasdikli imza beyannamesi,

Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu,

İhale dokümanı satın aldığına dair (şartname bedeli) makbuzu,

Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesini,

Görele Belediyesine vadesi geçmiş ya da tahsili muaccel hale gelmiş borcu olmadığına dair belgeyi,

Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan alacağı belgeyi ( www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) sunmaları gerekmektedir.

 • Tüzel kişiler;

Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

Şirket ana sözleşmesini, Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarasını, İsteklinin şirket olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

Görele Belediyesine vadesi geçmiş ya da tahsili muaccel hale gelmiş borcu olmadığına dair belgeyi,

Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan alacağı belgeyi ( www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) sunmaları gerekmektedir.

 1. İdarece e-devlet üzerinden doğruluğu teyit edilemeyecek nitelikteki belgelerin asıllarının sunulması zorunludur.
 2. İsteklilerin, istenilen belgeleri kapalı ve kapatma yerleri imzalı zarf içerisinde 31 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 12:00’a kadar Kumyalı mahallesi, Salih Sinirlioğlu caddesi, Cumhuriyet meydanı, No: 12 Görele/GİRESUN adresinde bulunan Görele Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri ve aynı tarihte saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İadeli taahhütlü posta ile gönderilen tekliflerin 31 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 12:00’a kadar Görele Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. İdareye teslim edilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.
 3. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

Kumyalı Mahallesi 27 ada, 4 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan 1N kapı numaralı 9 m2 kapalı kullanım alanın kiraya verilmesi

İHALE İLANI

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1) Görele ilçesi Kumyalı Mahallesi mebus Şevket Bey Caddesi 27 ada, 4 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan 1N kapı numaralı 9 m2 kapalı kullanım alanına sahip işyeri, Görele Belediye Encümeninin 02.08.2023 tarih ve 40 sayılı kararı uyarınca Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi amacıyla Lokanta (Ev Yemekleri) olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre kiraya verilecektir.

2) İhale dokümanı, Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 500,00 TL (beş yüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir; Kurumun www.gorele.bel.tr/duyurular web sayfasından; Belediye ve Kaymakamlık ilan panolarından görülebilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının satın alınması şarttır.

3) İhale 29 Ağustos 2023 Salı günü, saat 14:00’de Kumyalı Mahallesi, Cumhuriyet meydanı, No: 12 Görele/GİRESUN adresinde encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler şartnamede belirtilen belgeler ile geçici teminatlarını kapsayan teklif zarflarını en geç 29 Ağustos 2023 Salı günü, saat 12:00’de Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edecek ve ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

4) Taşınmazın Kira süresi üç (3) yıldır. Kira süresinin ilk yılı için belirlenen muhammen kira bedeli 30.000,00 (otuz bin) Türk Lirası/Yıl’dır. İhale bedeline Katma Değer Vergisi (KDV) ve Sözleşmeden kaynaklı diğer vergi ve harçlar dahil olmayıp ihaleyi alana aittir. İlk yıl için ihale bedeli sözleşmenin imzalandığı tarihte peşin olarak ödenecektir. Taşınmaz, ihale şartnamesinde belirtilen faaliyet dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

Geçici teminatlar, muhammen bedelin % 3’ünden (yüzde üç) az olmamak üzere en geç 29 Ağustos 2023 Salı günü, saat 12:00’a kadar Görele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakden yatıracak; ihale dokümanı ile idareye teslim edilecektir.

5) Belediye encümeninin 02.08.2023 tarih ve 40 sayılı kararı gereğince kiralama konusu işyeri, kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kiraya verilecek olup ihaleye sadece kadın girişimciler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için aşağıda istenilen belgelerin teklif zarfı içerisinde idareye sunulması zorunludur.

 1. Gerçek Kişiler:
 • Nüfus Kayıt Belgesi, İkametgâh Belgesi,
 • Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
 • Geçici Teminata ilişkin belgeler,
 • Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İhale şartname bedeline ait makbuz ve tüm sayfaları istekli tarafından “okudum” yazılarak imzalanmış ihale şartnamesi,
 • Görele Belediye Başkanlığına gecikmiş ve/veya muaccel hale gelmiş borcu bulunmadığına dair belge.
 1. Tüzel Kişiler:
 • Tebligat için adres beyanı,
 • Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
 • Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 • Geçici Teminata ilişkin belgeler,
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İhale şartname bedeline ait makbuz,
 • Görele Belediye Başkanlığına gecikmiş ve/veya muaccel hale gelmiş borcu bulunmadığına dair belge.
 • Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan alacağı belge ( www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.)

6) İhaleyi yapan idarenin ita amirleri; İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar; Bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları; ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç); 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar.

İlan olunur.

PARKE TAŞI SATIN ALINACAKTIR

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görele Belediyesi Parke Taşı Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/420686

 

1-İdarenin
a) Adresi : Kumyalı Mahallesi, S.Sinirlioğlu Cad., Cumhuriyet Meydanı. No:12, Kat:2, Belediye Hizmet Binası 28800 GÖRELE/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4442820 – 4545131535
c) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20.000 metrekare parke taşı alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Belediye Mücavir alan sınırları içerisinde belediyenin gösterdiği alanlar
c) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 210 takvim günü içerisinde hafta içi mesai saatlerinde teslim edilecektir. Son teslim gününün İdari veya resmi tatil gününe denk gelmesi halinde ilk iş günü mesai bitimine kadar malzemeler teslim edilecektir.
ç) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.05.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Görele Belediyesi İhale Salonu
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TS 2824 EN 1338
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN ELİNDE DEĞER BULAN GÖRELE SÜT PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/265497

 

1-İdarenin
a) Adresi : Kumyalı Mahallesi, S.Sinirlioğlu Cad., Cumhuriyet Meydanı. No:12, Kat:2, Belediye Hizmet Binası 28800 GÖRELE/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4442820 – 4545131535
c) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : KADIN ELİNDE DEĞER BULAN GÖRELE SÜT PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 kalemden oluşan Belediyemiz Kadın Elinde Değer Bulan Görele Süt Projesi kapsamında malzeme alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Görele Belediyesi Hizmet Binası
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye Müteakip (izleyen) 15 (onbeş) gün içerisinde
d) İşe başlama tarihi : 15

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.03.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Language