Duyurular

İHALE İLANI

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1) Görele ilçesi, Kumyalı mahallesi hudutları içerisinde, Mebus Şevket bey caddesinde; Tapunun 27 ada ve 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde Görele Belediye Başkanlığına ait olan 9,00 m2 kapalı, 16,00 m2 açık (toplam 25,00 m2) alana sahip işyerleri ikinci maddede yazılı olan amaçla kullanılmak üzere  belediye encümeni huzurunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Madde 2) Kiraya verilecek taşınmazlar; Tahmin edilen (muhammen) bedelleri;

Ada No Parsel

No

Kapı
No
Mahallesi Niteliği Kullanım Amacı İhale

Saati

Muhammen

Bedeli (TL/Yıl)

27 4 2 Kumyalı İşyeri Yöresel Süt Ürünleri Satışı 14:00 1.500,00 TL
27 4 3 Kumyalı İşyeri Yöresel Hediyelik Eşya Satışı 14:15 1.500,00 TL
27 4 4 Kumyalı İşyeri Berber 14:30 1.500,00 TL
27 4 5 Kumyalı İşyeri Çay Ocağı 14:45 1.500,00 TL
27 4 6 Kumyalı İşyeri Kesme Pasta – Yöresel Helva Satışı 15:00 1.500,00 TL
27 4 7 Kumyalı İşyeri Kesme Pasta – Yöresel Helva Satışı 15:15 1.500,00 TL
27 4 8 Kumyalı İşyeri Fındık Satışı 15:30 1.500,00 TL
27 4 9 Kumyalı İşyeri Fındık Satışı 15:45 1.500,00 TL
27 4 10 Kumyalı İşyeri Fındık Satışı 16:00 1.500,00 TL
27 4 11 Kumyalı İşyeri Köfteci 16:15 1.500,00 TL
27 4 15 Kumyalı İşyeri Yöresel Süt Ürünleri Satışı 16:30 1.500,00 TL
27 4 16 Kumyalı İşyeri Dondurma Satışı 16:45 1.500,00 TL

Muhammen kira bedeli ilk yıl için belirlenmiştir. İhale bedeline Katma Değer Vergisi (KDV) ve Sözleşmeden kaynaklı diğer vergi ve harçlar dahil değildir. Sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü vergi resim ve harçlar ihaleyi alana aittir. İhale bedeli sözleşmenin imzalanmasını müteakip üç (3) gün içerisinde ve müteakip yıllarda bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) meydana gelen artış oranında artırılarak kira döneminin başında peşin olarak ödenecektir. Taşınmazlar ikinci maddede belirtilen kullanım amaçları dışında kullanılamaz. Kira süreleri sözleşme tarihinden itibaren başlamak üzere üç (3) yıldır.

Geçici teminatlar, kira süresinin ilk yılı için belirlenen muhammen bedelin % 3’ünden (yüzde üç) az olmamak üzere 2886 sayılı kanunun 26.ncı maddesine uygun olarak en geç 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar Görele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakden yatıracak; ihale dokümanı ile idareye teslim edilecektir.

Madde 3) İstekliler teklif sunacakları her işyeri için ayrı ayrı ihale dokümanını, Görele Belediye Başkanlığının bu şartnamenin 3.üncü maddesinde yazılı adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir; Kurumun web sayfasından ve ilan panolarından görülebilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının satın alınması şarttır.

Madde 4) İhale, 20 Ocak 2021 Çarşamba günü, bu şartnamenin ikinci maddesinde kiralanacak taşınmazların karşısında yazılı olan saatte Kumyalı Mahallesi, Cumhuriyet meydanı, No: 12 Görele/GİRESUN adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasında Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhaleye katılacak olan istekliler İstekliler 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14:00’de ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

Madde 5) İhaleye katılabilmek için bu şartnamede belirtilen belgeler ile geçici teminatları kapsayan teklif zarfları en geç 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır.

Madde 6) İstekliler ihaleye katılabilmek için aşağıda istenilen belgeleri teklif zarfı içerisinde idareye sunmak zorundadır.

 1. Gerçek Kişiler:
 • Nüfus Kayıt Belgesi,
 • İkametgâh Belgesi,
 • Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
 • Vergi Mükellefi olduğuna dair belge,
 • Geçici Teminata ilişkin belgeler,
 • Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İhale şartname bedeline ait makbuz
 • Tüm sayfaları istekli tarafından “okudum” yazılarak imza edilmiş olan ihale şartnamesi,
 1. Tüzel Kişiler:
 • Tebligat için adres beyanı,
 • Vergi Mükellefi olduğuna dair belge,
 • Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
 • Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 • Geçici Teminata ilişkin belgeler,
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İhale şartname bedeline ait makbuz,

İhale dokümanını satın alarak ihaleye katılan istekli, ihale şartnamesindeki şartları aynen kabul etmiş sayılır.

Madde 7) İhaleyi yapan idarenin ita amirleri; İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar; Bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları; ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç); 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar.

İlan olunur.

GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/579826

 

1-İdarenin
a) Adresi : Kumyalı Mahallesi, Salih Sinirlioğlu Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, No:12, Kat:2, Belediye Hizmet Binası 28800 GÖRELE/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4545131189 – 4545131535
c) Elektronik Posta Adresi : imar@gorele.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN), 30.000 LİTRE MOTORİN, 120.000 LİTRE MOTORİN DİĞER
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Görele Belediyesi idari sınırları içerisinde yükleniciye ait olan akaryakıt istasyonu
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen peyder pey 31.12.2021

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Görele Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü, Kumyalı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No:12 Görele/GİRESUN
b) Tarihi ve saati : 27.11.2020 – 11:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
 2. a) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
 3. b) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” ise; Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

c)İstekliye Enerji Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu Bayilik Lisansını,

d)İsteklinin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatını sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Görele Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü, Kumyalı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No:12 Görele/GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

PARKOMAT UYGULAMASI İHALE İLANI

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

PARKOMAT UYGULAMASI YAPILMASINA KARAR VERİLEN CADDE VE SOKAKLAR İLE OTOPARK ALANLARININ BU MAKSATLA KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE İLANI

Madde – 1 İhalenin Konusu ve Şekli

Giresun ili, Görele ilçesinde, parkomat uygulaması yapılmasına karar verilen Salih Sinirlioğlu caddesi, Dr.Erdem DÜLGER Bulvarı, Karahacıoğlu Sokak, Fevzi ÇAKMAK Caddesi ve Mehmet Karaca EMANET sokak ve İskele Restaurant yanı ile Otogar yanında bulunan otoparklar üç (3) yıl süreyle işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesi uyarınca ihale edilecektir.

Madde – 2 İhalenin Muhammen Bedeli

Kira konusu Parkomat ve otopark alanlarının ilk yıl için belediye encümenince belirlenen muhammen kira bedeli 48.000,00 ₺ (Kırksekizbin) (KDV hariç) olup, artırım bu bedel üzerinden yapılacaktır.

Madde – 3. Geçici ve Kati Teminat Miktarı

İhalenin geçici teminatı muhammen bedelinin % 3’ü kadar olup, kesin teminat ihalede gerçekleşen bedelin 1 yıllık tutarı üzerinden % 6’ dır. Geçici veya kesin teminat olarak Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilebilecektir. İsteklilerin, geçici teminat bedelini ihale tarihinde en geç saat 12:00’a kadar Görele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırarak dekontunu/belgesini ihale dokümanı ile birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

Madde – 4 İhale Tarihi, Saati ve Yeri

İhale 04/11/2020 tarihi Çarşamba günü saat 14:00 de Kumyalı mahallesi, Salih SİNİRLİOĞLU caddesi, Cumhuriyet meydanı, No: 12 – Görele/GİRESUN adresinde bulunan Görele Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında yapılacaktır.

Madde – 5. İhaleye Katılabilme Şartları

 1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde;
  1. Dilekçe.
  2. Kanuni İkametgah Belgesi.
  3. Vekil ise yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname.
  4. Noter onaylı imza sirküleri.
  5. Nüfus Cüzdanı sureti.
  6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
  7. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletini haiz tahvil.
  8. İsteklinin teklif dosyasına asgari tek bir sözleşme ile en az 20 işçi için sigorta primi yatırmış olduğunu belgelendiren SGK onaylı belge ibrazı şarttır.
 2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde;
  1. Dilekçe.
  2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu durumu tevsik eden belgeler.
  3. Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.
  4. Tüzel kişiliğe ait imza sirküleri.
  5. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletini haiz tahvil,
  6. İhaleye katılacak olan tüzel kişiliğin Görele Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
  7. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi.
  8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi.
  9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ya da tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerinde istenilen belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir.
  10. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
  11. İsteklinin teklif dosyasına asgari tek bir sözleşme ile en az 20 işçi için sigorta primi yatırmış olduğunu belgelendiren SGK onaylı belge ibrazı şarttır.
 3. İsteklilerin istenilen belgeleri başvuru dilekçelerin ekinde 04/11/2020 tarihinde en geç saat 12:00’a kadar Görele Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular; Posta yoluyla yapılan başvurularda postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde 6 – Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kumyalı mahallesi, Salih SİNİRLİOĞLU caddesi, Cumhuriyet meydanı, No: 12 – Görele/GİRESUN adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve % 18 KDV Dahil 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.

Madde 7 – Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlanen duyurulur.

DERİN DENİZ DEŞARJI YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DERİN DENİZ DEŞARJI YEDEK PARÇA ALIMI VE MONTAJI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/512538

 

1-İdarenin
a) Adresi : Kumyalı Mahallesi, S.Sinirlioğlu Cad., Cumhuriyet Meydanı. No:12, Kat:2, Belediye Hizmet Binası 28800 GÖRELE/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4545131189 – 4545131535
c) Elektronik Posta Adresi : imar@gorele.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 24 KALEM DERİN DENİZ DEŞARJI YEDEK PARÇA ALIMI VE MONTAJI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Görele Derin Deniz Deşarj İstasyonu
c) Teslim tarihi : Yüklenici malların sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içerisinde montajını bitirmek zorundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kumyalı Mahalllesi Salih Sinirlioğlu Cad. No:12 Görele/GİRESUN
b) Tarihi ve saati : 30.10.2020 – 11:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.1-İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

2-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

3-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

4-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknoloji Ürün Deneyim Belgesi

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Görele Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Asansör Bakımı Yapılmayan Binalar İle İlgili Tebligat

Türk Standardları Enstitüsü kurumunun 25/07/2019 tarih ve E.192280 numaralı yazısına konu olan ve İlçemiz idari sınırları içerisinde yer alan yapılardaki asansörlerde yapılan kontrol ve denetim sonucunda, periyodik kontrolüne izin verilmeyen ve kontrol sonucunda muayene sonucu bina yöneticisi, kat maliklerince güvenli hale getirilmeyen asansörlerin listesi çıkarılmış ve bu asansörlerin hizmetten men edilmesi gerekliliği belirtilmiştir.
Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör işletme ve bakım Yönetmeliğinin 10 ve 14 üncü maddelerinde ilgililerince, bina sorumlularının sorumlu olamayan binalarda kat maliklerince güvenli hale getirilmeyen asansörler ile ilgili herhangi bir sorunda, bina sorumlularının ve sorumlu olamayan binalarda tüm kat maliklerinin mesul tutulacağı belirtilmiş olup, bu yönetmelik kapsamında ekte listesi yer alan asansörlerin kullanılmaması ve bina ilgililerince gerekli bakımının bir ay içerisinde yaptırılması gerekmekte olup yaptırılmayan asansörlerden bina ilgilileri sorumlu tutulacaktır. Ayrıca bakım ve onarım yaptırılmayan asansörlerin hizmetten men edilmesi gerekmektedir.

EK:Uygunluk Değerlendirme

Tıbbı Atık Yönetim Planı 2018

Müdürlüğümüze sunulan Görele Belediyesi Tıbbi Atık Yönetim Planı; 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında incelenmiş olup, plan formatına uygun bulunduğundan yönetmeliğin 7 inci maddesinin (c) bendi hükmüne istinaden onaylanmıştır.

İLGİLİ YAZI İÇİN BU METNİ TIKLAYINIZ

Language