Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

 

 

 

Zabıta Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Müdürlüğün Görevleri

5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15. Maddesinin (f) bendi, 51. Maddesi, 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği’ nde belirtilen görev, sorumluluklar ve diğer mevzuatın vermiş olduğu görevlerle aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür.

 

 1. Belediye sınırları içerisinde açılmış veya açılacak tüm sıhhi ve 2.ve 3. Sınıf gayri sıhhi işyerlerini 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ile ruhsat yönünden denetlemek ve ruhsatlandırmak, ruhsatsız faaliyette bulunan işyerleri hakkında yasal işlem yapmak.
 2. 5216 sayılı Kanun ile Ruhsat ve Denetim yetkisi ilçe belediyelerine bırakılan 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu çerçevesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetlemek ve ruhsatlandırmak.
 3. 08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerini uygulamak.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15. Maddesinin (f) bendi gereğince verilecek güzergah izin belgelerinin, servis belgelerinin başvurularını almak, Belediye Encümenine sunmak, izin belgelerini düzenlemek ve kayıtlarını tutmak, bunlarlar ilgili yazışmalar yapmak.
 5. Belediyenin toplu taşıma iş ve işlemlerini yürütmek.
 6. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına esas olmak üzere, işyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzlukları ve şikayetleri yerinde incelemek, ilgili yasa ve yönetmelik doğrultusunda işlem yapmak, gerek görülürse ilgili birimlere havale etmek.
 7. 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa tabi işyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı vermek.
 8. Canlı Müzik İzni ile ilgili talepleri değerlendirmek.
 9. Okul kantinlerini gıda ve sağlığa uygunluk açısından denetlemek.
 10. Ruhsatsız olduğu, kurallara uymadığı tespit edilen işyerlerine, belediye encümenince cezai işlem uygulanmasını sağlamak.
 11. Bakanlık, Valilik ve Kaymakamlık, Belediyemizin diğer müdürlükleri ile gerekli yazışmaları yapmak, gelen yazılara görüş bildirmek, vatandaşlardan gelen şikayet dilekçeleri, e-postaları değerlendirmek ve cevaplandırmak.
 12. İşyerini kapatan esnaflarla ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının iptali ile ilgili her türlü işlemleri ve yazışmaları yapmak.
 13. Kesinleşen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının arşivlenmesini yapmak.
 14. Mevzuatın belediyelere tanıdığı yetkiler dahilinde, müdürlükle ilgili ücret tarife tekliflerini hazırlayıp, meclise sunmak.
 15. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak
 16. Müdürlüğün kısa, orta, uzun vadeli plan, program ve hedeflerini belirleyen stratejik planları hazırlamak.
 17. Başkanlık makamına, encümene, meclise müdürlükle ilgili teklifler sunmak ve belediyenin bu 3 organı tarafından verilen kararları uygulamak.
 18. Yasal mevzuat, sistem ve prosedürdeki değişiklikleri takip etmek.
 19. İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren ruhsatlı mezbahaları, et nakil araçlarını, kullanılan alet erdevatları; çevre ve toplum sağlığı yönünden, temizlik ve dezenfeksiyon yönünden denetlemek. Ruhsatlı mezbahalar dışında kesilen damgasız etlere, kaçak et işlemi yapmak ve satşının engellenmesini sağlamak.
 20. Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin; insan sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan hakları, çevre sağlığı yönünden uygun hale getirilmesini sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak ve halka aydınlaftcı bilgiler
 21. Kurban pazarlarının giriş çıkışlarında araçların dezenfeksiyonunu sağlamak.
 22. Kurban satış ve kesim yerlerinde, bayramdan önce ve sonra dezenfeksiyon işleminin yapılmasını sağlamak.
 23. Kurban satış yerlerinde hasta hayvanlar için karantina çadırları oluşturmak.
 24. Veteriner sağlık raporu ve kulak küpesi olmayan hayvanlar ile gebe hayvanların kurban satış yerlerine alınmasını önleyici tedbirler almak ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli kontrolleri
 25. Gebe hayvanları ayrı bir özel bölümde muhafaza ettirmek, satışının ve kesilmesinin önlenmesini sağlamak.
 26. Kurban bayramı süresince kesim yerlerinde; çevre sağlığı, temizlik ve hijyen kurallarına uygunluk konularında etkin bir şekilde denetim
 27. Kurallara aykırı uygulamalar için mevzuatta belirlenmiş olan yasal işlemleri

 

 

Language