GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARAÇ SATIM İHALE İLANI

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARAÇ SATIM İHALE İLANI

Görele Belediye meclisinin 07.09.2020 tarih ve 73 sayılı kararı ile tamir ve bakım maliyetleri ekonomik olmadığı için satılmasına karar verilen aşağıda bilgileri yazılı hizmet araçları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümleri uyarınca açık artırma ile ayrı ayrı satılacaktır.

1.) İhale konusu araçlara ait bilgiler;

PLAKA NO 28 RA 119 28 RE 878
MARKASI Renault Hyundai
TİPİ Safrane RXT Truck HD 75
MODEL YILI 2000 2010
MOTOR NO ZJ82730 D4GAA043299
ŞASİ NO VFIB54FO522450007 KNFGA17HEB0000084
DURUMU Araç faal durumdadır. Araç faal durumdadır.
MUHAMMEN BEDELİ 33.000,00 TL 25.000,00 TL
İHALE SAATİ 14:00 14:30

2.) İhaleye ait şartname ve ekleri Kumyalı mahallesi Cumhuriyet meydanı no.: 12 adresinde bulunan Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 250,00 TL (ikiyüzelli) ücret karşılığında satın alınacaktır.  İhale dokümanı aynı adreste; www.gorele.bel.tr web sayfasında ücretsiz olarak görülebilir. İhalelere katılabilmek için ihale dokümanını oluşturan şartname ve eklerinin ayrı ayrı satın alınması zorunludur.

3.) İhale, 07/04/2021 Çarşamba günü, ilanın birinci maddesinde araçların karşısında yazılı olan saatlerde Kumyalı mahallesi Cumhuriyet meydanı no.: 12 adresinde bulunan Görele Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda; belediye encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümleri uyarınca açık artırma usulü ile yapılacaktır.

4.) İsteklilerden, ihale konusu olan araçlar için ayrı ayrı tahmin edilen bedelinin % 3’ü oranında geçici teminat alınır. İstekliler, 2886 sayılı kanunun 26.ncı maddesine uygun olarak verecekleri geçici teminatlarını en geç ihale günü olan 07/04/2021 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar Görele Belediyesi tahsilat veznelerine nakden yatıracak ve/veya Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edecektir. İhale konusu araçlar için sözleşme düzenlenmeyecek ve kesin teminat alınmayacaktır.

5.) İstekliler ihaleye katılabilmek için aşağıda istenilen belgeleri teklif zarfı içerisinde 07/04/2021 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar Görele Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Posta yoluyla gönderilen teklif zarflarında yaşanılan gecikmeler nedeniyle idare sorumlu değildir.

A.) Gerçek Kişiler:

 • Nüfus Kayıt Belgesi,
 • İkametgâh Belgesi,
 • Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
 • Vergi Mükellefi olduğuna dair belge,
 • Geçici Teminata ilişkin belgeler,
 • Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İhale şartname bedeline ait makbuz
 • Tüm sayfaları istekli tarafından “okudum” yazılarak imza edilmiş olan ihale şartnamesi,
 • Görele Belediye Başkanlığına gecikmiş ve/veya muaccel hale gelmiş borcu bulunmadığına dair belge.

B.) Tüzel Kişiler:

 • Tebligat için adres beyanı,
 • Vergi Mükellefi olduğuna dair belge,
 • Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
 • Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 • Geçici Teminata ilişkin belgeler,
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İhale şartname bedeline ait makbuz,
 • Görele Belediye Başkanlığına gecikmiş ve/veya muaccel hale gelmiş borcu bulunmadığına dair belge.

İhale dokümanını satın alarak ihaleye katılan istekli, ihale şartnamesindeki şartları aynen kabul etmiş sayılır. Şartnamedeki hükümlerin aksine bir itirazda bulunamaz.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından  “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilir.

İlan olunur.

Language