BETON, FİLLER MALZEME, KIRMA KUM SATIN ALINACAKTIR

BETON, FİLLER MALZEME, KIRMA KUM SATIN ALINACAKTIR

GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

C20/25 HAZIR BETON, FİLLER MALZEME (0-19 mm), KIRMA KUM (0-7 mm) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/48662

 

1-İdarenin
a) Adı : GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kumyalı Mahallesi, S.Sinirlioğlu Cad., Cumhuriyet Meydanı. No:12, Kat:2, Belediye Hizmet Binası 28800 GÖRELE/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4545131189 – 4545131535
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : C20/25 HAZIR BETON, FİLLER MALZEME (0-19 mm), KIRMA KUM (0-7 mm)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3.000 m³ C20/25 Hazır Beton 10.000 Ton Filler Malzeme (0-19 mm ) 10.000 Ton Kırma Kum (0-7 mm)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1) İhale kapsamında alınacak olan hazır betonun nakli beton mikseri ile yüklenici tarafından Görele Belediyesi, belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde idare tarafından bildirilen çalışma sahalarına yapılacaktır. 2)İhale kapsamında alınacak olan 0-19 mm Filler Malzeme nakli yüklenici tarafından Görele Belediyesinin Tepebaşı mahallesi Çanakçı Yolu Tüp Depoları mevkiisinde, (5 inci km de bulunan depolama alanına) ve/veya idarece ihtiyaç duyulan inşaat sahalarına yapılacaktır. İsteklilerce teklif fiyatlar nakliye dahil olarak verilecektir. 3)İhale kapsamında alınacak olan 0-7 mm Kırma Kum Malzemesinin nakli yüklenici tarafından Görele Belediyesinin Tepebaşı mahallesi Çanakçı Yolu Tüp Depoları mevkisinde, (5 inci Km de bulunan depolama alanına) ve/veya idarece ihtiyaç duyulan inşaat sahalarına yapılacaktır. İsteklilerce teklif fiyatlar nakliye dahil olarak verilecektir. Malzeme alımları belirtilen hususlar dahilinde 31.12.2024 tarihine kadar yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı günden itibaren işe başlanacaktır. Malzeme alımları belirtilen hususlar dahilinde 31.12.2024 tarihine kadar ihtiyaca binaen peyder pey yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı günden itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.02.2024 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İhale konusu  C 20/25 Hazır Beton için sunulan ”G” Uygunluk Belgesinin TS EN 206 standartlarında olması zorunludur.

 Kırma kum; kırma taştan elde edilmiş olacak olup, TS 706 EN 12620+A1 standardına uygun olacaktır

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Language