GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

 • Görele ilçesi Tepebaşı mahallesi 140 ada 6 parsel numarasında kayıtlı 3.336,54 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde; Kaba inşaatı Görele Belediye Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının finansmanıyla yapılmakta olan 3.500,00 m2 kullanım alanına sahip Tekstil fabrikası binası, Görele Belediye Meclisinin 05.12.2022 tarih ve 101 sayılı kararına istinaden ince inşaat, mekanik, sıhhi tesisat ve elektrik imalatları yapılarak işletilmek üzere on (10) yıl süreyle kiraya verilecektir.
 • İhaleye ait şartname ve ihale dokümanını oluşturan belgeler, ilan panoları ve gorele.bel.tr/duyurular internet adresinden görülebilir. Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 2.000,00 TL (iki bin) karşılığında satın alınabilir.
 • İhale 03.03.2023 Cuma günü saat 14:00’de Görele Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda belediye encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık ihale usulüyle yapılacaktır.
 • İhale konusu taşınmazın ilk yıl için tahmin edilen bedeli 20.000,00 TL/Ay (toplam 240.000,00 TL/Yıl) olup kira bedelleri aylık olarak ödenecektir. İsteklilerin, tahmin edilen bedelin yüzde altısından (%6) az olmamak üzere geçici teminata ilişkin belgeyi aşağıda istenilen belgeler ile idareye sunmaları gerekmektedir.
 • İhaleye katılmak için isteklilerin, aşağıda istenilen belgeler ve kiraya verilecek tesisin faaliyetine başlamasıyla en az üç yüz (300) personeli çalıştırılacağına dair taahhütnameyi ihale teklif dosyasında idareye sunması gereklidir.

Gerçek kişiler:

 • Tebligat için Telefon, Belgegeçer, Elektronik Posta Adresini gösterir adres belgesi.
 • Vekil olarak katılanların Noter Tasdikli vekaletnamesi ve İmza beyannamesi.
 • İsteklinin İmza Beyannamesi.
 • Geçici teminata ilişkin belge
 • İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
 • Nüfus Kayıt belgesi veya Kimlik Fotokopisi.
 • Tüm Sayfaları imzalanarak şartları kabul edildiği beyan edilen Şartname.
 • Görele belediye başkanlığına vadesi geçmiş, muaccel hale gelmiş borcu olmadığını gösteren belge.

Tüzel Kişiler:

 • Tebligat için adres beyanı,
 • Vergi Mükellefi olduğuna dair belge,
 • Geçici teminata ilişkin belge
 • Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
 • Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 • İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İhale şartname bedeline ait makbuz,
 • İhale tarihinden en fazla üç (3) gün önce düzenlenmiş, Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge.
 • Görele belediye başkanlığına vadesi geçmiş, muaccel hale gelmiş borcu olmadığını gösteren belge.

İlan olunur.

Language