GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Madde 1) Görele ilçesi Kumyalı mahallesi Dr. Erdem DÜLGER Bulvarı No: 5’de kayıtlı taşınmazın üzerinde kurulu olan Görele Dondurması Satış Büfeleri Görele belediye encümeninin 16.02.2022 tarih ve 22 sayılı kararı doğrultusunda ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Madde 2) Kiraya verilecek taşınmaz ve Tahmin edilen (muhammen) bedelleri;

İli                     : Giresun.

İlçesi                : Görele.

Mahallesi          : Kumyalı.

Ada No            : 26.

Parsel No         : 4.

Kullanım vasfı   : Görele Dondurması İmalat/Satışı.

Kullanım alanı   : 7,50 m2

Kira süresi üç (3) yıldır. Muhammen kira bedeli 1,2,7 ve 8 numaralı satış büfelerinin her biri için (üçbin) 3.000,00 TL/Yıl; 3,4,5 ve 6 numaralı satış büfelerinin her biri için (İkibin) 2.000,00 TL/Yıl’dır. İhale bedeline Katma Değer Vergisi (KDV) ve Sözleşmeden kaynaklı diğer vergi ve harçlar dahil olmayıp ihaleyi alana aittir. İhale bedeli sözleşmenin imzalandığı tarihte peşin olarak ödenecektir. Taşınmaz, Görele Dondurması üretim ve satışı haricinde başka bir amaçla kullanılamaz.

Geçici teminatlar, kira süresi için belirlenen muhammen bedelin % 6’sından (yüzde altı) az olamaz. 2886 sayılı kanunun 26’ncı maddesine uygun olarak en geç 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü, saat 13:30’a kadar Görele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakden yatıracak; ihale dokümanı ile idareye teslim edilecektir.

Madde 3) İstekliler her satış büfesi için ayrı ayrı ihale dokümanı satın alacak ve ihaleye başvuracaktır. İhale dokümanı, Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir; Kurumun web sayfasından ve ilan panolarından görüntülenebilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının satın alınması şarttır.

Madde 4) İhale 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü, saat 14:00’de Kumyalı Mahallesi, Cumhuriyet meydanı, No: 12 Görele/GİRESUN adresinde encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhaleye katılacak olan istekliler 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü, saat 14:00’de ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

Madde 5) İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesinde belirtilen belgeler ile geçici teminatları kapsayan teklif zarfları en geç 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü, saat 13:30’a kadar Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır.

Madde 6) İsteklilerin ihaleye katılabilmek için Görele Dondurması üretim ve satışı yaptığını, imalatçı belgesi/vergi kaydı/işyeri açma ve çalışma ruhsatı, Hijyen Belgesi ve benzeri belgelerinden hepsi ya da herhangi biriyle belgelendirmeleri gereklidir. İspatlayıcı belge ile birlikte aşağıda istenilen belgelerinde teklif zarfı içerisinde idareye sunulması zorunludur.

 1. Gerçek Kişiler:
 • Nüfus Kayıt Belgesi,
 • İkametgâh Belgesi,
 • Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
 • Geçici Teminata ilişkin belgeler,
 • Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İhale şartname bedeline ait makbuz
 • Tüm sayfaları istekli tarafından “okudum” yazılarak imza edilmiş olan ihale şartnamesi,
 • Görele Belediye Başkanlığına gecikmiş ve/veya muaccel hale gelmiş borcu bulunmadığına dair belge.
 1. Tüzel Kişiler:
 • Tebligat için adres beyanı,
 • Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
 • Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 • Geçici Teminata ilişkin belgeler,
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İhale şartname bedeline ait makbuz,
 • Görele Belediye Başkanlığına gecikmiş ve/veya muaccel hale gelmiş borcu bulunmadığına dair belge.

Madde 7) İhale dokümanını satın alarak ihaleye katılan istekli, ihale şartnamesindeki şartları aynen kabul etmiş sayılır.

Madde 8) İhaleyi yapan idarenin ita amirleri; İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar; Bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları; ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç); 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar.

İlan olunur.

Language