GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

1) Görele ilçesi Kumyalı Mahallesi mebus Şevket Bey Caddesi No: 24 adresinde bulunan taşınmazın üzerinde kurulu Taşpark Restaurant ve Aile Çay Bahçesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca kiraya verilecektir.

2) Kiraya verilecek taşınmaz ve Tahmin edilen (muhammen) bedeli;

İli/İlçesi             : Giresun/Görele

Mahallesi          : Kumyalı.

Ada No            : 27.

Parsel No         : 1 ve Bitişiğinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufundaki Dolgu Alanı.

Kullanım vasfı   : Restaurant ve Çay bahçesi

Kullanım alanı   : 1.756,00 m2

Kira süresi ellialtı (56) aydır. Muhammen kira bedeli 448.000,00 (Dörtyüzkırksekizbin) Türk Lirasıdır. İhale bedeline Katma Değer Vergisi (KDV) ve Sözleşmeden kaynaklı diğer vergi ve harçlar dahil olmayıp ihaleyi alana aittir. İhale bedeli sözleşmenin imzalandığı tarihte peşin olarak ödenecektir. Taşınmaz, ihale şartnamesinde belirtilen faaliyetler dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

Geçici teminatlar, kira süresi için belirlenen muhammen bedelin % 6’sından (yüzde altı) az olmamak üzere 2886 sayılı kanunun 26’ncı maddesine uygun olarak en geç 13 Mayıs 2022 Cuma günü, saat 13:30’a kadar Görele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakden yatıracak; ihale dokümanı ile idareye teslim edilecektir.

3) İstekliler ihale dokümanını, Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir; Kurumun www.gorele.bel.tr/duyurular web sayfasından; Belediye ve Kaymakamlık ilan panolarından görüntüleyebilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının satın alınması şarttır.

4) İhale 13 Mayıs 2022 Cuma günü, saat 14:00’de Kumyalı Mahallesi, Cumhuriyet meydanı, No: 12 Görele/GİRESUN adresinde encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhaleye katılacak olan istekliler 13 Mayıs 2022 Cuma günü, saat 14:00’de ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

5) İhaleye katılabilmek için bu şartnamede belirtilen belgeler ile geçici teminatları kapsayan teklif zarfları en geç 13 Mayıs 2022 Cuma günü, saat 13:30’a kadar Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır.

6) İstekliler ihaleye katılabilmek için aşağıda istenilen belgeleri teklif zarfı içerisinde idareye sunmak zorundadır.

 1. Gerçek Kişiler:
 • Nüfus Kayıt Belgesi,
 • İkametgâh Belgesi,
 • Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
 • Geçici Teminata ilişkin belgeler,
 • Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İhale şartname bedeline ait makbuz
 • Tüm sayfaları istekli tarafından “okudum” yazılarak imzalanmış ihale şartnamesi,
 • Görele Belediye Başkanlığına gecikmiş ve/veya muaccel hale gelmiş borcu bulunmadığına dair belge.
 1. Tüzel Kişiler:
 • Tebligat için adres beyanı,
 • Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
 • Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 • Geçici Teminata ilişkin belgeler,
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İhale şartname bedeline ait makbuz,
 • Görele Belediye Başkanlığına gecikmiş ve/veya muaccel hale gelmiş borcu bulunmadığına dair belge.

7) İhale dokümanını satın alarak ihaleye katılan istekli, ihale şartnamesindeki şartları aynen kabul etmiş sayılır.

8) İhaleyi yapan idarenin ita amirleri; İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar; Bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları; ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç); 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar.

İlan olunur.

Language