GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

1) Aşağıda bilgileri yazılı olan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca ayrı ayrı kiraya verilecektir.

2) Kiraya verilecek taşınmaz ve Tahmin edilen (muhammen) bedeli;

İli GİRESUN
İlçesi GÖRELE
Mahallesi KUMYALI
Cadde/Sokak Mebus Şevket Bey Caddesi Dr. Erdem DÜLGER Bulvarı
Adres No 22 5/6
Ada no 27 26
Parsel No 1 4
Yüzölçümü 300 m2 7.50 m2
Kullanım Vasfı Çay Bahçesi Görele Dondurması Satış Büfesi
Muhammen Bedeli 12.000,00 TL/Yıl 2.100,00 TL/Yıl

Taşınmazların kira süreleri üç (3) yıldır. Muhammen bedeller ilk yıl için belirlenmiş olup Katma Değer Vergisi (KDV) ve Sözleşmeden kaynaklı diğer vergi ve harçlar dahil değildir. Sözleşmeden kaynaklanan her türlü vergi resim ve harçlar ihaleyi alanlara aittir. İhaleyi kazanan istekliler ihale bedelini sözleşme tarihinde peşin olarak ödeyecektir. Gelecek yıl kira bedelleri ilgili yılın başında geçen yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyat Endeksinde meydana gelen artış oranında artırılarak uygulanacaktır. Taşınmazlar, ihale şartnamesinde belirtilen faaliyetler dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

İstekliler ihaleye katılabilmek için muhammen bedelin % 6’sından (yüzde altı) az olmamak üzere 2886 sayılı kanunun 26’ncı maddesine uygun olarak Geçici Teminatlarını 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü, saat 13:30’a kadar Görele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakden yatırıp ihale dokümanı ile birlikte idareye teslim edecektir.

3) İhale dokümanını, Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. Kurumun www.gorele.bel.tr/duyurular web sayfasından; Belediye ve Kaymakamlık ilan panolarından görüntülenebilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının satın alınması şarttır.

4) İhale 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü, saat 14:00’de Kumyalı Mahallesi, Cumhuriyet meydanı, No: 12 Görele/GİRESUN adresinde encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin teklif zarfı içerisinde en geç ihale tarihinde saat 13:30’a kadar Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi ve saat 14:00’de ihale salonunda hazır bulunulması gerekmektedir.

5) İhaleye katılabilmek için istenilen aşağıdaki belgeler teklif zarfı içerisinde idareye sunulacaktır. Görele Dondurması Satış Büfesi için ihaleye katılacak isteklilerin aşağıdaki belgeler ile birlikte Görele Dondurması üretim ve satışı yaptığını, imalatçı belgesi/vergi kaydı/işyeri açma ve çalışma ruhsatı, Hijyen Belgesi ve benzeri belgelerinden hepsi ya da herhangi biriyle belgelendirmeleri gereklidir.

Gerçek Kişiler:

 • Nüfus Kayıt Belgesi,
 • İkametgâh Belgesi,
 • Geçici Teminata ilişkin belgeler,
 • Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İhale şartname bedeline ait makbuz
 • Tüm sayfaları istekli tarafından “okudum” yazılarak imzalanmış ihale şartnamesi,
 • Görele Belediye Başkanlığına gecikmiş ve/veya muaccel hale gelmiş borcu bulunmadığına dair belge.
 1. Tüzel Kişiler:
 • Tebligat için adres beyanı,
 • Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
 • Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 • Geçici Teminata ilişkin belgeler,
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İhale şartname bedeline ait makbuz,
 • Görele Belediye Başkanlığına gecikmiş ve/veya muaccel hale gelmiş borcu bulunmadığına dair belge.

6) İhale dokümanını satın alan ve/veya ihaleye katılan istekli, ihale şartlarını aynen kabul etmiş sayılır.

7) İhaleyi yapan idarenin ita amirleri; İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar; Bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları; ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç); 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar.

İlan olunur.

Language