GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

  • Görele Belediye Başkanlığınca Orman Genel Müdürlüğünden kiralanan 23,9 hektar “Dokuzgöz Konaklamalı Orman Parkı” belediye meclisinin 09.05.2022 tarih ve 42 sayılı kararına istinaden belediye encümeninin 16.11.2022 tarih ve 70 sayılı kararı uyarınca bölge turizmine kazandırılarak ilçenin turizm yoluyla kalkındırılması amacıyla, onaylı Gelişim ve Yönetim Planına uygun projelendirilmesi; Projelerine göre idari ve sosyal binalar, ibadethane, duş, wc, benzeri yapılar ile alt ve üst yapıların, çevre düzenlemelerinin yapılarak işletilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.c, 45 ve 64’üncü maddelerine göre onsekiz (18) yıllığına kiraya verilecektir.
  • İhale dokümanı Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 2000,00 TL (ikibin Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir; Kurumun gorele.bel.tr/duyurular web sayfasından ve ilan panolarından görülebilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının satın alınması zorunludur. İhale dokümanını satın alarak ihaleye katılan istekli, ihale şartnamesindeki şartları aynen kabul etmiş sayılır. Şartnamedeki hükümlerin aksine bir itirazda bulunamaz.
  • İhale, 04 Ocak 2023 Çarşamba günü, saat 14:00’da Kumyalı Mahallesi, Cumhuriyet meydanı, No: 12. Görele/GİRESUN adresinde; Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte ihale salonunda hazır bulunacaklardır.
  • Taşınmazın muhammen kira bedeli KDV hariç 30.000,00 (otuz bin) Türk lirasıdır. Sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü vergi resim ve harçlar muhammen bedele dahil olmayıp ihaleyi alana aittir. İhale uhdesinde kalan istekliler kira bedelini ve diğer giderleri sözleşme tarihinde peşin olarak ödeyecektir.
  • İsteklilerden, ihaleye katılabilmek için muhammen bedelin % 6’sından (yüzde altı) az olmayacak şekilde 2886 sayılı kanunun 26.ncı maddesine uygun geçici teminat istenilecektir.
  • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde 04 Ocak 2023 Çarşamba günü, saat 12:00’a kadar Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur. Teklif zarflarının üzerinde ihalenin ve isteklinin bilgileri açıkça yazılacak, kapatıldığı yerler kaşe ve/veya imzalanacaktır.
  1. Gerçek Kişiler:

Tebligat için Telefon, Belgegeçer, Elektronik Posta Adresini gösterir adres belgesi. Vekil olarak katılanların Noter Tasdikli vekaletnamesi ve İmza beyannamesi. İsteklinin İmza Beyannamesi. Şartnamede belirtilen nitelikte Geçici Teminata ilişkin Belge. İhale dokümanı satın aldığına dair belge. Nüfus Kayıt belgesi veya Kimlik Fotokopisi. Tüm Sayfaları imzalanarak şartları kabul edildiği beyan edilen Şartname. Görele belediye başkanlığına vadesi geçmiş, muaccel hale gelmiş borcu olmadığını gösteren belge.

  1. Tüzel Kişiler:

Tebligat için adres beyanı, Vergi Mükellefi olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi) Geçici Teminata ilişkin belgeler, İhale dokümanı satın aldığına dair belge. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale tarihinden en fazla üç (3) gün önce düzenlenmiş, Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge. Görele belediye başkanlığına vadesi geçmiş, muaccel hale gelmiş borcu olmadığını gösteren belge.

  • İhaleyi yapan idarenin İta amirleri; İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar; Bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları; Ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç); 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar.
  • İlan olunur.
Language