İHALE İLANI

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 • Giresun ili, Görele ilçesi, Kumyalı mahallesi, Hayrullah KOÇ parkı içerisinde bulunan Umumi WC’nin işletmesi kiraya verilecektir.
 • Kiraya verilecek taşınmaza ait bilgiler aşağıdadır.
İli İlçesi Mahallesi Pafta No Ada/Parsel No Alanı
GİRESUN GÖRELE KUMYALI F42D21A4A DHTA 35,00 m2
Kullanım Vasfı Umumi WC.
Açıklama  
 • İhale dokümanı, Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir; Kurumun web sayfasından ve ilan panolarından görüntüleyebilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının satın alınması şarttır.
 • İhale 08.09.2021 Çarşamba günü, saat 14:00’de Kumyalı Mahallesi, Cumhuriyet meydanı, No: 12 Görele/GİRESUN adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda, belediye encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhaleye katılacak olan istekliler belirtilen tarih ve saatte ihale salonunda hazır bulunacaklardır.
 • Kira süresi üç (3) yıl olup ilk yıl için belirlenen kira bedeli 1.000,00 (bin) Türk Lirasıdır. Kira bedelinde KDV ve sair her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme genel giderleri hariç olup ihaleyi alana aittir. Gelecek yıl kira bedelleri, bir önceki yıl kira bedelinin TUIK tarafından belirlenen Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (YI-UFE) bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında artırılması suretiyle belirlenecektir. Kira süresi sözleşme tarihinden itibaren başlayacaktır. İlk yıl kira bedeli en geç sözleşme tarihine kadar; müteakip yıllar kira bedelleri ilgili kira dönemi başında peşin olarak Görele Belediye Başkanlığı mali Hizmetler Müdürlüğüne ödenecektir.
 • İstekliler ihale şartnamesinin altıncı maddesinde belirtildiği üzere tahmin edilen bedelin % 3’ünden (yüzde üç) az olmayacak şekilde geçici teminatlarını 2886 sayılı kanunun 26.ncı maddesine uygun olarak 08.09.2021 Çarşamba günü saat 13:30’a kadar Görele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakden yatıracaktır. Teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi/makbuz ihale teklif zarfı içerisinde idareye sunulacaktır.
 • İhaleye katılabilmek için; İsteklilerin 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. Maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmaları; Anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmaları; Ayrıca aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gereklidir.

Gerçek kişiler;

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numarası)
 2. İkametgâh belgesi
 3. Şartname alındı belgesi
 4. Tüm sayfaları “OKUDUM” yazılarak imzalanmış şartname,
 5. Vekil olarak katılması halinde vekaletname. (Aslı)
 6. Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge.
 7. Belediyemize borcu olmadığına dair belge.

Tüzel Kişiler;

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 2. Tebligat için adres beyanı.
 3. Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi.
 4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)
 6. İhale şartname bedeline ait makbuz
 7. İhale şartnamesi.
 8. Belediyemize borcu olmadığına dair belge.
 • İhale dokümanını satın alarak ihaleye katılan istekli, ihale şartnamesindeki şartları aynen kabul etmiş sayılır.
 • İhaleyi yapan idarenin; İta amirleri; İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar; bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları; ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç); 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar; Görele Belediye Başkanlığına vadesi geçmiş ve/veya kanun, yönetmelik ve genelgeler kapsamına yapılandırılmış olmasına rağmen ödenmeyerek muaccel hale gelmiş, ödenmemiş borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

İlan olunur.

Language