İHALE İLANI

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 • Aşağıda bilgileri bulunan hizmet aracı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesi hükümlerine göre (açık teklif usulü) satılacaktır.
 • Satılacak olan araca ait bilgiler.
Plaka No Marka Model İmalat Yılı Cinsi Durumu
28 RG 309 Mercedes Atego 1823 K 2005 Özel Amaçlı (Yol Süpürme Aracı) Faal
 • İhale konusu aracın muhammen bedeli KDV ve sair her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme genel giderleri hariç 490.000,00 TL’dir. İhaleden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme genel giderleri ihaleyi alana aittir.
 • İhale 05.10.2022 tarihinde saat 14:00’de Kumyalı Mahallesi. Cumhuriyet Meydanı. No: 12. Kat: 2. Görele/GİRESUN adresinde belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.
 • İhaleye ait şartname, Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında satın alınabilir; Görele Belediyesi web sayfası üzerinden ve/veya ilan panolarından görülebilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının satın alınmış olması şarttır. İstekliler ihaleye katılabilmek için tekliflerini içeren belgeleri 05.10.2022 tarihinde 13:30’a kadar kapalı zarf içerisinde ve zarfın üzerinde isteklinin ve ihalenin bilgileri de belirtilmek suretiyle Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edecektir. İhale dokümanını satın alan istekli şartnameyi aynen kabul etmiş sayılır.
 • İstekliler ihaleye katılabilmek için istenilen belgeler ile birlikte muhammen bedelin %6’den az olmamak üzere geçici teminatlarını teklif zarfı içerisinde sunacaktır. Bu ihalede, ihale uhdesinde kalan istekliden kesin teminat istenilmeyecektir.
 • İhaleye katılabilmek için isteklilerin Görele Belediye Başkanlığına gecikmiş ve/veya muaccel hale gelmiş borcu bulunmadığına dair belge ile birlikte aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gereklidir.

Gerçek kişiler;

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 2. İkametgâh belgesi
 3. Şartname alındı belgesi
 4. Tüm sayfaları “OKUDUM” yazılarak imzalanmış şartname,
 5. Vekil olarak katılması halinde vekaletname. (Aslı)
 6. Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge.

Tüzel Kişiler;

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 2. Tebligat için adres beyanı.
 3. Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi.
 4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)
 6. İhale şartname bedeline ait makbuz
 7. Tüm sayfaları “OKUDUM” yazılarak imzalanmış olan ihale şartnamesi.
 • İhaleyi yapan idarenin İta amirleri; İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar; Bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç); 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

İlan olunur.

Language