Kumyalı Mahallesi 27 ada, 4 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan 1N kapı numaralı 9 m2 kapalı kullanım alanın kiraya verilmesi

İHALE İLANI

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1) Görele ilçesi Kumyalı Mahallesi mebus Şevket Bey Caddesi 27 ada, 4 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan 1N kapı numaralı 9 m2 kapalı kullanım alanına sahip işyeri, Görele Belediye Encümeninin 02.08.2023 tarih ve 40 sayılı kararı uyarınca Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi amacıyla Lokanta (Ev Yemekleri) olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre kiraya verilecektir.

2) İhale dokümanı, Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 500,00 TL (beş yüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir; Kurumun www.gorele.bel.tr/duyurular web sayfasından; Belediye ve Kaymakamlık ilan panolarından görülebilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının satın alınması şarttır.

3) İhale 29 Ağustos 2023 Salı günü, saat 14:00’de Kumyalı Mahallesi, Cumhuriyet meydanı, No: 12 Görele/GİRESUN adresinde encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler şartnamede belirtilen belgeler ile geçici teminatlarını kapsayan teklif zarflarını en geç 29 Ağustos 2023 Salı günü, saat 12:00’de Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edecek ve ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

4) Taşınmazın Kira süresi üç (3) yıldır. Kira süresinin ilk yılı için belirlenen muhammen kira bedeli 30.000,00 (otuz bin) Türk Lirası/Yıl’dır. İhale bedeline Katma Değer Vergisi (KDV) ve Sözleşmeden kaynaklı diğer vergi ve harçlar dahil olmayıp ihaleyi alana aittir. İlk yıl için ihale bedeli sözleşmenin imzalandığı tarihte peşin olarak ödenecektir. Taşınmaz, ihale şartnamesinde belirtilen faaliyet dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

Geçici teminatlar, muhammen bedelin % 3’ünden (yüzde üç) az olmamak üzere en geç 29 Ağustos 2023 Salı günü, saat 12:00’a kadar Görele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakden yatıracak; ihale dokümanı ile idareye teslim edilecektir.

5) Belediye encümeninin 02.08.2023 tarih ve 40 sayılı kararı gereğince kiralama konusu işyeri, kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kiraya verilecek olup ihaleye sadece kadın girişimciler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için aşağıda istenilen belgelerin teklif zarfı içerisinde idareye sunulması zorunludur.

 1. Gerçek Kişiler:
 • Nüfus Kayıt Belgesi, İkametgâh Belgesi,
 • Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
 • Geçici Teminata ilişkin belgeler,
 • Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İhale şartname bedeline ait makbuz ve tüm sayfaları istekli tarafından “okudum” yazılarak imzalanmış ihale şartnamesi,
 • Görele Belediye Başkanlığına gecikmiş ve/veya muaccel hale gelmiş borcu bulunmadığına dair belge.
 1. Tüzel Kişiler:
 • Tebligat için adres beyanı,
 • Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
 • Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 • Geçici Teminata ilişkin belgeler,
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İhale şartname bedeline ait makbuz,
 • Görele Belediye Başkanlığına gecikmiş ve/veya muaccel hale gelmiş borcu bulunmadığına dair belge.
 • Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan alacağı belge ( www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.)

6) İhaleyi yapan idarenin ita amirleri; İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar; Bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları; ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç); 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar.

İlan olunur.

Language