PARKOMAT UYGULAMASI İHALE İLANI

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

PARKOMAT UYGULAMASI YAPILMASINA KARAR VERİLEN CADDE VE SOKAKLAR İLE OTOPARK ALANLARININ BU MAKSATLA KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE İLANI

Madde – 1 İhalenin Konusu ve Şekli

Giresun ili, Görele ilçesinde, parkomat uygulaması yapılmasına karar verilen Salih Sinirlioğlu caddesi, Dr.Erdem DÜLGER Bulvarı, Karahacıoğlu Sokak, Fevzi ÇAKMAK Caddesi ve Mehmet Karaca EMANET sokak ve İskele Restaurant yanı ile Otogar yanında bulunan otoparklar üç (3) yıl süreyle işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesi uyarınca ihale edilecektir.

Madde – 2 İhalenin Muhammen Bedeli

Kira konusu Parkomat ve otopark alanlarının ilk yıl için belediye encümenince belirlenen muhammen kira bedeli 48.000,00 ₺ (Kırksekizbin) (KDV hariç) olup, artırım bu bedel üzerinden yapılacaktır.

Madde – 3. Geçici ve Kati Teminat Miktarı

İhalenin geçici teminatı muhammen bedelinin % 3’ü kadar olup, kesin teminat ihalede gerçekleşen bedelin 1 yıllık tutarı üzerinden % 6’ dır. Geçici veya kesin teminat olarak Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilebilecektir. İsteklilerin, geçici teminat bedelini ihale tarihinde en geç saat 12:00’a kadar Görele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırarak dekontunu/belgesini ihale dokümanı ile birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

Madde – 4 İhale Tarihi, Saati ve Yeri

İhale 04/11/2020 tarihi Çarşamba günü saat 14:00 de Kumyalı mahallesi, Salih SİNİRLİOĞLU caddesi, Cumhuriyet meydanı, No: 12 – Görele/GİRESUN adresinde bulunan Görele Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında yapılacaktır.

Madde – 5. İhaleye Katılabilme Şartları

 1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde;
  1. Dilekçe.
  2. Kanuni İkametgah Belgesi.
  3. Vekil ise yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname.
  4. Noter onaylı imza sirküleri.
  5. Nüfus Cüzdanı sureti.
  6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
  7. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletini haiz tahvil.
  8. İsteklinin teklif dosyasına asgari tek bir sözleşme ile en az 20 işçi için sigorta primi yatırmış olduğunu belgelendiren SGK onaylı belge ibrazı şarttır.
 2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde;
  1. Dilekçe.
  2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu durumu tevsik eden belgeler.
  3. Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.
  4. Tüzel kişiliğe ait imza sirküleri.
  5. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletini haiz tahvil,
  6. İhaleye katılacak olan tüzel kişiliğin Görele Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
  7. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi.
  8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi.
  9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ya da tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerinde istenilen belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir.
  10. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
  11. İsteklinin teklif dosyasına asgari tek bir sözleşme ile en az 20 işçi için sigorta primi yatırmış olduğunu belgelendiren SGK onaylı belge ibrazı şarttır.
 3. İsteklilerin istenilen belgeleri başvuru dilekçelerin ekinde 04/11/2020 tarihinde en geç saat 12:00’a kadar Görele Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular; Posta yoluyla yapılan başvurularda postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde 6 – Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kumyalı mahallesi, Salih SİNİRLİOĞLU caddesi, Cumhuriyet meydanı, No: 12 – Görele/GİRESUN adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve % 18 KDV Dahil 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.

Madde 7 – Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlanen duyurulur.

Language