Yeşiltepe mahallesi, 264 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı imar parseli vasıflı 325.42 m2 yüzölçümlü taşınmazın ihale ilanı

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

  1. Mülkiyeti Görele Belediye Başkanlığına ait Giresun ili, Görele ilçesi, Yeşiltepe mahallesi, 264 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı imar parseli vasıflı 325.42 m2 yüzölçümlü taşınmaz 2886 sayılı devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre “açık ihale usulüyle” satılacaktır.
  2. İhale şartnamesi ve ekleri Kumyalı mahallesi, Salih Sinirlioğlu caddesi, Cumhuriyet meydanı, No: 12 Görele/GİRESUN adresinde bulunan Görele Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden iki bin Türk lirası (2.000,00 TL) karşılığında satın alınabilir.
  3. İhale, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14:00’de aynı adreste bulunan Görele Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 2886 sayılı devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre “açık ihale usulüyle” yapılacaktır. Saat ayarında PTT veya Türkiye Radyo ve Televizyon İdarelerinin saat ayarı esas alınır.
  4. İhalenin muhammen bedeli altı milyon (6.000.000,00) Türk lirasıdır. İsteklilerin, muhammen bedelin yüzde üçünden (%3) az olmamak üzere 2886 sayılı kanunun 26 ve 27’nci maddelerine uygun geçici teminat belgelerini teklif dosyası içerisinde ibraz etmeleri zorunludur.
  5. İhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler;
  • Gerçek kişiler:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını gösterir T.C. Kimlik Belgesi,

İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden),

Noterden tasdikli imza beyannamesi,

Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu,

İhale dokümanı satın aldığına dair (şartname bedeli) makbuzu,

Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesini,

Görele Belediyesine vadesi geçmiş ya da tahsili muaccel hale gelmiş borcu olmadığına dair belgeyi,

Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan alacağı belgeyi ( www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) sunmaları gerekmektedir.

  • Tüzel kişiler;

Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

Şirket ana sözleşmesini, Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarasını, İsteklinin şirket olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

Görele Belediyesine vadesi geçmiş ya da tahsili muaccel hale gelmiş borcu olmadığına dair belgeyi,

Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan alacağı belgeyi ( www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) sunmaları gerekmektedir.

  1. İdarece e-devlet üzerinden doğruluğu teyit edilemeyecek nitelikteki belgelerin asıllarının sunulması zorunludur.
  2. İsteklilerin, istenilen belgeleri kapalı ve kapatma yerleri imzalı zarf içerisinde 31 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 12:00’a kadar Kumyalı mahallesi, Salih Sinirlioğlu caddesi, Cumhuriyet meydanı, No: 12 Görele/GİRESUN adresinde bulunan Görele Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri ve aynı tarihte saat 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İadeli taahhütlü posta ile gönderilen tekliflerin 31 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 12:00’a kadar Görele Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. İdareye teslim edilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.
  3. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

Language