Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Müdürlüğün Görevleri

Madde 18- Görele Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında aşağıda sıralanan görevleri ifa eder;

 

İdari Görevleri

 1. Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlamak, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlayıp, Başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine vermek.
 2. Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak.

 

Basın Yayın ile İlgili Görevleri

 1. Basın kuruluşları ile Belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçların tespit etmek, planlamak ve bu konularda gerekli koordinasyon işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 2. Kitle iletişim araçlarında yer alan, Belediyemiz hizmet faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini, tespitini yapmak, ilgili haber kupürlerinin ve dijital materyallerin derlenerek, Belediye Başkanı’na sunmak ve arşivlemek,
 3. Belediye Başkanı’nın ve Başkanlığın kamuoyuna bildirilmesini gerekli gördüğü açıklama, duyuru ve tekziplerin basın – yayın organlarına duyurulmasını sağlamak,
 4. Başkanlık emirleri doğrultusunda gerektiği zamanlarda basın toplantıları düzenlemek ve toplantı ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak, konuyla ilgili fotoğraf ve görüntüleri medya organlarına dağıtmak.
 5. Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek.
 6. Gerek duyulduğunda Belediye Faaliyetleri ile ilgili broşür, bülten, dergi, Gazete, vb. çalışmaları yapmak / yaptırmak.
 7. Basın bültenlerinin hazırlanması, Belediye faaliyetleri hakkında basın yayın kuruluşlarına (Gazete, Radyo, TV, Dergi v.b ) basın bildirilerinin gönderilmesi, haberlerin e – posta ve cep mesajı yoluyla ilgililerine ulaştırılmasını sağlamak,
 8. Çeşitli konularda (faaliyet, açılış, ziyaret v.b) dijital ve opak fotoğraf çekimlerinin yapılarak arşivlenmesini sağlamak,
 9. Belediye tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçmek,
 10. Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere, hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını bu kurumlara vermek ve sonuçlandırmak,
 11. Belediye Başkanının günlük programını takip ederek, Özel Kalem Birimi ile işbirliği içerisinde çalışmak, gerekli toplantı açılış ve programları için Yerel basına bilgi vermek.
 12. Web sitesi için gerekli olan görüntülü ve görüntüsüz haberleri hazırlayıp, sitenin sürekli güncelliğini sağlamak / sağlatmak.
 13. Özel günler ile ilgili davetiye hazırlanması / hazırlattırılması ve ilgili yerlere dağıtılmasını özel kalem yetkilisi ile koordineli olarak ulaştırmak.
 14. Belediye hoparlör sisteminden yapılması gereken duyuru ve ilanları yapmak.

 

Halkla İlişkiler ile İlgili Görevleri

 1. Halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmek
 2. Çalışmaların halka duyurulması, halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanmasından, halkın da yönetim hakkındaki, düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütmek.
 3. Tanıtım ve halkla ilişkiler konularında, kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde iletişim bakımından dikkate alınacak hususlarda, Belediye’nin imajını istenilen şekilde güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetme yönündeki görüşlerini belirtmek.
 4. Belediye çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerinin değerlendirilmesini yapmak, gerektiğinde anketler düzenleyip kamuoyu bilgisine başvurmak,
 5. İlçemizde yaşayan halkın ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek üzere anket ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
 6. Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak ve Başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki toplantılarını organize etmek,
 7. Vatandaşlar tarafından Belediye Başkanlığına gönderilen her türlü ihbar, şikâyet ve dilekleri değerlendirmek ve cevaplandırmak için gerekli işlemlerin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 8. Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları yapmak / yaptırmak,
 9. Çeşitli sivil toplum örgütleri, muhtarlar vb. ile Belediye yönetiminin katılımıyla belirli dönemlerde toplantılar yaparak bir araya gelmeleri için organizasyonlar düzenlemek,
 10. Belediye’nin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikâyetlerini almak ve Belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmek,
 11. Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek ve bu alandaki faaliyetlerin etkinliğini artıracak önlemleri belirlemek üzere araştırmalar yapmak,
 12. Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek,
 13. Vatandaşlardan gelen (Telefon, e-mail, faks, şahsen ya da basın yolu ile başvuruları) ilgili birimlere yönlendirmek, başvuru sahiplerini bilgilendirmek,
 14. Kamuoyundan yansıyan şikâyet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.
 15. İhtiyaç sahibi ve fakir kişi ve ailelerin yardım taleplerini gerektiğinde evinde inceleme yaparak, istenilen evrakları tamamlayıp Müdürlük görüşü ile birlikte Belediye Encümenine sunmak,
 16. Kayıp ve buluntu eşya ve paraları tutanakla teslim alıp (zabıta görevlisinin bilgisi dâhilinde), 500,00 TL ve üzeri değerdeki eşya ve paraları belediye hoparlöründen ilan ederek, sahibi çıkanları sahibine tutanakla teslim etmek, bir yıl süre içinde sahibi çıkmayan paraları (yabancı para ise devlet bankasında, değerli sarrafiye malzemesi ile sarraflarda bozdurulup makbuz karşılığı TL’ye çevirerek) Müdürlüğün teklifi Yetkili Başkan Yardımcısının onayı ile Belediye bütçesine irat kaydettirmek, Noter kâğıtları, vekâletnameler, nüfus cüzdanları, aile cüzdanları, sürücü belgeleri, araç ruhsatları, pasaportlar, yabancılar için ikamet tezkereleri, tapular ve benzeri belgeleri bir yıl muhafaza etmek. Bir yıl süre zarfında sahibi çıkmayanları yine, Müdürlüğün teklifi Yetkili Başkan Yardımcısının onayı ile imhasını sağlamak,
 17. Yürürlükteki Yönetmeliğe öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak
 18. Cenazeyi gömme izin belgesini vermek.
 19. Bulunduğu mahal dışına nakledilecek cenazeler için yol izin belgesi vermek,
 20. Talep halinde cenaze sahibinin kefen ihtiyacını karşılamak,
 21. Belediye Başkanının izniyle şehir dışına gidecek cenazelerin naklini sağlamak,
 22. Cenazelerle ilgili tüm belge ve kayıtları düzenli olarak tutmak,
 23. Fakir veya kimsesizlerin cenazelerinin kaldırılmasında ilgili birime cenaze levazımat konusunda destek olmak,
 24. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza manevi destek vermek,
 25. Ayrıca mahalli örfe uygun olarak cenaze evlerine taziye ziyaretleri yapmak ve bedeli müdürlük bütçesinden karşılanmak üzere ikramlarda bulunmak

 

Language