Duyurular

Asansör Bakımı Yapılmayan Binalar İle İlgili Tebligat

Türk Standardları Enstitüsü kurumunun 25/07/2019 tarih ve E.192280 numaralı yazısına konu olan ve İlçemiz idari sınırları içerisinde yer alan yapılardaki asansörlerde yapılan kontrol ve denetim sonucunda, periyodik kontrolüne izin verilmeyen ve kontrol sonucunda muayene sonucu bina yöneticisi, kat maliklerince güvenli hale getirilmeyen asansörlerin listesi çıkarılmış ve bu asansörlerin hizmetten men edilmesi gerekliliği belirtilmiştir.
Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör işletme ve bakım Yönetmeliğinin 10 ve 14 üncü maddelerinde ilgililerince, bina sorumlularının sorumlu olamayan binalarda kat maliklerince güvenli hale getirilmeyen asansörler ile ilgili herhangi bir sorunda, bina sorumlularının ve sorumlu olamayan binalarda tüm kat maliklerinin mesul tutulacağı belirtilmiş olup, bu yönetmelik kapsamında ekte listesi yer alan asansörlerin kullanılmaması ve bina ilgililerince gerekli bakımının bir ay içerisinde yaptırılması gerekmekte olup yaptırılmayan asansörlerden bina ilgilileri sorumlu tutulacaktır. Ayrıca bakım ve onarım yaptırılmayan asansörlerin hizmetten men edilmesi gerekmektedir.

EK:Uygunluk Değerlendirme

Tıbbı Atık Yönetim Planı 2018

Müdürlüğümüze sunulan Görele Belediyesi Tıbbi Atık Yönetim Planı; 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında incelenmiş olup, plan formatına uygun bulunduğundan yönetmeliğin 7 inci maddesinin (c) bendi hükmüne istinaden onaylanmıştır.

İLGİLİ YAZI İÇİN BU METNİ TIKLAYINIZ

Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı

Belediyemiz Nisan ayı olağan meclis toplantısı 02.04.2018 tarihinde saat 15.00’de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Madde 1- 2017 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.
Madde 2- İmar komisyonuna üye seçimi.
Madde 3- Plan ve Bütçe komisyonuna üye seçimi.
Madde 4-Belediye Encümenine 2 üye seçimi.
Madde 5- Meclis Denetim Komisyon raporunun görüşülmesi
Madde 6-Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
Madde 7-İmar Komisyon raporları ve imar konularının görüşülmesi.

Language