İHALE İLANI

 • Giresun ili, Görele ilçesi, Kumyalı mahallesi Hayrullah KOÇ parkı içerisinde bulunan 450.00 m2 kapalı ve 5773.12 m2 açık (toplam: 6223.12 m2) alana sahip Restaurant, Çay Bahçesi vasıflı işletme 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesi hükümlerine göre (açık teklif usulü) ile kiraya verilecektir.
 • İhaleye ait şartname, Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir. Görele Belediyesi web sayfası üzerinden ve/veya ilan panolarından görülebilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının satın alınmış olması şarttır.
 • İhale 27.07.2020 tarihinde pazartesi günü 14:00’da belediye encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesi hükümlerine göre (açık teklif usulü) yapılacaktır.
 • Kira süresi doksan (90) aydır.
 • İşletmenin, kira süresi için toplam kira bedeli (Sözleşme genel giderleri ve KDV Hariç) 1.100.000,00 TL’dir. Toplam kira bedeli, sözleşme tarihinde peşin olarak ödenecektir. Sözleşmeden kaynaklanan KDV ve sair her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme genel giderleri ihaleyi alana aittir.
 • İhaleye katılabilmek için; İsteklilerin 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. Maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmaları; İhale şartnamesinde belirtilen şartları taşımaları ve Anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmaları; Ayrıca aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gereklidir.

Gerçek kişiler;

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numarası)
 2. İkametgâh belgesi
 3. Şartname alındı belgesi
 4. Tüm sayfaları “OKUDUM” yazılarak imzalanmış şartname,
 5. Vekil olarak katılması halinde vekaletname. (Aslı)
 6. Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge.

Tüzel Kişiler;

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 2. Tebligat için adres beyanı.
 3. Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi.
 4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)
 6. İhale şartname bedeline ait makbuz
 7. İhale şartnamesi.
 • İstekliler tahmin edilen bedelin % 3’den (yüzde üç) az olmayacak şekilde geçici teminatlarını 27.07.2020 Pazartesi günü saat 12:00’e kadar Görele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakden yatıracaktır. İhale kesinleştiğinde ihale uhdesinde kalan alıcı geçici teminatı ihale bedelinin % 6’sı (yüzde altı) oranında kesin teminata çevirecektir.
  1. Teminat olarak kabul edilebilecek değerler;
   1. Tedavüldeki Türk Parası
   2. Bankalar veya Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları
 • Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz.

Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

2886 sayılı Kanun kapsamında teminat olarak kabul edilecek geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 • İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde hazırladıkları tekliflerini 27.07.2020 tarihinde pazartesi günü saat 12:00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmak zorundadır.
 • İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

Language