Görele Belediyesine Ait Spor Toto Sosyal Tesis Ve Spor Sahaları İşletmesi Kiraya Verilmesi

Görele Belediyesine Ait Spor Toto Sosyal Tesis Ve Spor Sahaları İşletmesi Kiraya Verilmesi

İHALE İLANI
GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Giresun ili, Görele ilçesi, Bozcaali mahallesi, Mehmet burnu mevkiinde bulunan Görele belediyesine ait
spor toto sosyal tesis ve spor sahaları işletmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesi
hükümlerine göre (açık teklif usulü ile) üç (3) yıl süreyle kiraya verilecektir.
2- İhale 23.06.2021 Çarşamba günü, saat 14:00’de Kumyalı Mahallesi, Cumhuriyet meydanı, No: 12
Görele/GİRESUN adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda, belediye
encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile
yapılacaktır. İhaleye katılacak olan istekliler 23.06.2021 Çarşamba günü, saat 14:00’de ihale salonunda
hazır bulunacaklardır.
3- Kiraya verilecek taşınmaza ait bilgiler aşağıdadır.
İli : Giresun
İlçesi : Görele
Mahallesi : Bozcaali
Pafta No : F41C25B4b
Ada/Parsel No : Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alan
Alanı : 10.000,00 m2
Kullanım Vasfı : Sosyal tesis ve eklentileri (1), Halı Futbol Sahası (1), Basketbol – Voleybol Sahası
(2), Tenis Kortu (2).
4- Kira süresi üç (3) yıl’dır. Kira konusu işletmenin ilk yıl için belediye encümeni tarafından belirlenen
muhammen kira bedeli 12.000,00 (onikibin) Türk Lirasıdır. Kira bedelinde KDV ve sair her türlü vergi,
resim ve harçlar ile sözleşme genel giderleri hariç olup ihaleyi alana aittir. Gelecek yıl kira bedelleri, bir
önceki yıl kira bedelinin TUIK tarafından belirlenen Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (YI-UFE) bir önceki
yılın aynı ayına göre değişim oranında artırılması suretiyle belirlenecektir. İlk yıl kira bedeli en geç
sözleşme tarihine kadar; müteakip yıllar kira bedelleri ise ilgili kira dönemi başında peşin olarak
ödenecektir.
5- İstekliler ihale şartnamesinin altıncı maddesinde belirtildiği üzere tahmin edilen bedelin % 3’ünden (yüzde
üç) az olmayacak şekilde geçici teminatlarını 2886 sayılı kanunun 26.ncı maddesine uygun olarak
23.06.2021 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar Görele Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine
nakden yatıracaktır. Teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi/makbuz ihale teklif zarfı içerisinde idareye
sunulacaktır.
6- İstekliler ihale dokümanını, Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 250,00 TL bedel
karşılığında temin edilebilir; Kurumun web sayfasından ve ilan panolarından görüntüleyebilir. İhaleye
katılabilmek için ihale dokümanının satın alınması şarttır.
7- İhaleye katılabilmek için; İsteklilerin 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun
74. Maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmaları; Anılan Kanun ve
Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmaları; Ayrıca aşağıda sayılan belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları gereklidir.
Gerçek kişiler;
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numarası)
b) İkametgâh belgesi
c) Şartname alındı belgesi
d) Tüm sayfaları “OKUDUM” yazılarak imzalanmış şartname,
e) Vekil olarak katılması halinde vekaletname. (Aslı)
f) Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge.
g) Belediyemize borcu olmadığına dair belge.
h) İhale tarihi itibarı ile bünyesinde en az 20 personel çalıştırdığına dair belgesi.
Tüzel Kişiler;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
b) Tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı
yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi.
d) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının
onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
e) Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat
mektupları süresiz olacaktır.)
f) İhale şartname bedeline ait makbuz
g) İhale şartnamesi.
h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge.
i) İhale tarihi itibarı ile bünyesinde en az 20 personel çalıştırdığına dair belgesi.
8- İhale dokümanını satın alarak ihaleye katılan istekli, ihale şartnamesindeki şartları aynen kabul etmiş
sayılır.
9- İhaleyi yapan idarenin; İta amirleri; İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve
denetlemekle görevli olanlar; bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve
sıhri hısımları; ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar
hariç); 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli
olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar; Görele Belediye Başkanlığına vadesi geçmiş
ve/veya kanun, yönetmelik ve genelgeler kapsamına yapılandırılmış olmasına rağmen ödenmeyerek
muaccel hale gelmiş, ödenmemiş borcu olanlar ihaleye katılamazlar.
10- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli
tespit etmekte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan olunur.

Language